Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X071v_378_1 B NH_G_X058v_378_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 71v, nr. 377 (primaire registratie).

In de marge: Copia. – Eronder, naast het begin van de gevidimeerde oorkonde, door andere hand: Nota. Inde habet litteram domini per dominum Willelmuma de Duvenvoirde.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 58v, nrs. 368-369 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Airnt canonic, prochipaep van Schiedamme, ende meer andere mit hem roerende een vidimus. – Boven de gevidimeerde oorkonde: Pieter Marren clerc etc.

In de marge vóór de initiaal een horizontaal streepje, en een lange diagonale haal. – Eronder in de marge: Copia. – Daaronder, naast het begin van de gevidimeerde oorkonde: Nota.b Inde habet litteram domini per dominum Willelmumc de Duvenvoirde. – Dit vidimus is in B genoteerd alsof het twee afzonderlijke teksten betrof; beide zijn van een volgnummer voorzien.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 453, met verwijzing naar nr. NH 393, waaruit hij blijkbaar tevens een tekstdeel heeft ontleend.

Vgl. nr. NH 393.

Wi Arnt, canonic te Premonstretd ende prochipaep van Sciedamme, ende Andries, prochipaep van Vlaerdinghee, maken cond allen luden dat wi ghesien hebben ende ghelesen enen open brief bezegheld med ons lieves heren zeghelf van Heynnegouweng ende van Hollandh, ghans ende ghave, al gheheel onghequets ende onghescord, int jaer ons Heren Mo CCCo acht ende twintich des sonnendaghes voir sinte Barnabasi dach des apostels, van woerde te woerde in allen manieren als hier nae volghet.j

Wi Willaemk grave van Heynnegouwenl, van Hollandm etc. maken cond allen ludenn dat wi Pieter Marren, o clerc, gheghevenp hebben ende gheven onse scole q ende onse scrijfambocht te sinen live, omme trouwen dienst die ons hair Jan Marre, sin vader, dicken ghedaen hevet ende onsen ouders; ende wi bevelen allen onsen goeden luden van Rotterdamer voirs. dat si hem vorderlic ende goedertiens sien omme onsen willen.

Ghegheven totet Zierixzee des vriendaghes nae Paesken int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIIo.

 

u Sub Enghelbertov.

a
Will. A.
b
dit woord naderhand toegevoegd B.
c
Will. AB.
d
P'monstret A; P'monstreyt B.
e
Vlaerdingh' B.
f
brief A.
g
Heynn. AB (in nn een stok te weinig A).
h
Holl. AB.
i
B'nabas B.
j
hierna een spatie, waarna de gevidimeerde oorkonde op een nieuwe regel begint B.
k
Will. B.
l
Heynn. A; Heyn. B.
m
Holl. A; van Holland ontbr. B.
n
etc. i.p.v. allen luden B.
o
hier een onvoltooide en geëxpungeerde g B.
p
ghegven A.
q
hier is wrs. te Rotterdamme weggelaten AB; vgl. nr. NH 393.
r
Rott'dame A.
s
godertieren B.
t
te B.
u
de volgende notitie door andere hand A.
v
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Arnoud, kanunnik van de orde van Prémontre en parochiepriester van Schiedam, en Andries, parochiepriester van Vlaardingen
Destinataris: Pieter Merre, klerk