Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X073v_394_1 B NH_G_X060v_394_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 73v, nr. 393 (primaire registratie).
Opschrift:

Roerende hoe datmen geen geestelijcke persoenen eenich lant vercoepen en mach op zekere boeten ende op verbuerte van tlant etc.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 60v, nr. 385 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Roeren den cloesteren ende gheesteliken luyden in Hollanta alse dat sij geen lant copen en moeten.

In de marge, door andere hand: Comita(tus). – Eronder een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 477-478.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond etc. dat grote croene voir ons coemt alsoe dat die cloester ende die gheestelike lude binnen onsen lande ende oec somen van buten onsen lande ambocht, tienden ende land coepen binnen onsen lande, ende alse sijt ghecoft hebben zoe wilsijt trecken ane derd gheesteliker hand ende en wilre onsen luden ghien lands recht of doen, dair si onse heerlijchede ende onse recht mede verminderen willen, des ons niet en staet te ghedoeghen; wair omme wi onbieden allen onsen goeden luden van onser gravesscipe van Hollandf, van Zeellandg ende van Vrieslandh, wel gheboren, poirtere ende ghemeente, dat hem niement ghien goed alse voirscreven es ennei vercoepe in onsen lande op ene boete van tien ponden ende op dat goed dat si hem vercoftenj jeghens ons te verboeren. Vort ghebieden wi allen rechteren, scepen ende gheburen van onsen lande, elke bi eenre boete van tien ponden, dat dair niemand over en stae dair men hem enighe ghifte en gheve jof dair si enighen eyghendom ontfaen van enighen erve.

Ende omme dat wi dit vaste ende ghestade willen hebben ghehoudek, zoe hebben wi desen brief bezegheld med onsen zeghell. Ghegheven tote Sinte Gheerden berghe des sonnendaghes voir sinte Thomaesm dach apostelsn int jaer ons Heren Mo CCCoo XXVIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Enghelbertump receptorem.

a
Holl'nt B.
b
Will. B.
c
Heynn., in nn een poot te weinig A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
ter i.p.v. ane der B.
e
graves | scip A; graefscipt B.
f
Holl. AB.
g
Zeell. A; Zeel. B.
h
Vriezel. B.
i
en B.
j
vercopen B.
k
wi willen dat dit vaste ende ghestade werde ghehouden i.p.v. wi dit ... ghehoude B.
l
etc. i.p.v. med onsen zeghel B.
m
Domaes B.
n
ontbr. B.
o
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
p
Enghelb'tum A; Enghelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van het graafschap Holland, Zeeland en Friesland