Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X077v_430_1 B NH_G_X063v_430_1 NH_G_X064r_430_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 77v, nr. 429 (primaire registratie).
Opschrift:

Rijnenborch.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 63v-64r, nr. 418 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willem van Outshoirne.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 491.

Vgl. nrs. NH 71 en 157; zie voorts nr. NH 445.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat hair Ghoeswijnc van Roshem, onse trouwe ridder, thuys te Rinenburch metter hofsteden, metten boengharden, metten grafted ende met al den arve datter toe behoirt binnen den poten ende buten den poten, ende met den lande dat hire toe ghecoft hevet jeghens Janne van der Mie, ende met tuschen XII ende XIIII morghen lands die hi jeghens Dierice van Poelghestf ghecoft hevet, dat hi al van ons te liene helt altoes onse open huys te wesen ende tiende vri also verre als onsg tiende goud, in manieren dat na sire doit comen soude op sinen outsten wittachtighen sone jof sine outste wittachtighe dochterh, liet hi ghene sone ende liet hi ghene wittachtighe kinder op sinen outsten broeder, jof hadde hi ghenen broeder op siere outster suster, ende dair na niet an ons te versterveni also langhe als hi hadde broeder kinder in witteliken huwelike, sone jof j k dochter, ende dair bi souden hi ende sine arfname ons dienel ghelike andersm onsen edelen luden van onsen lande; ons op ghedraghen hevet tote Willaemsn behoef van Outshoirneo dien hijt vercoft hevet, wilc huys, hofsteden, graften, boemgarden, land ende tienden voirscreven wi verliet hebben ende verlien Willaemp van Outshoirneq van ons te lene te houden in allen manieren voirscreven ende niet ane ons te verstervenr also langhe als Willaems voirs. broeder kinder jof suster kinder hevet in witteliken huweliken, sonet jof dochter, ende ymmer op den jongheren sone te comen voir die ouster dochteru, ende ymmer op den jongheren sone van den broeder voir den ouderen sone van der suster, ende te comen op den ghenen die van den ousten comen sal, ende dair tenden ten rechten lene.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe op den Jaersavond int jaer ons Heren M CCCo XXIXo.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Goswijn B.
d
graften B.
e
Dier. B.
f
Poelgheest B.
g
onse B.
h
dachter A.
i
verstorven A.
j
hier en in de volgende twee regels om twee gaten in het perkament heen geschreven A.
k
hier jof herhaald A.
l
dienen B.
m
ander B.
n
Will. B.
o
Outsoerne B.
p
Will. AB.
q
Outsoern' B.
r
verstorven A.
s
Will. AB.
t
sons A.
u
volgorde: voir die outste dochter te comen B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn