Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X078r_435_1 B NH_G_X064v_435_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 78r, nr. 434 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 64v, nr. 423 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

IJsbrant Danekijns z. ende Pieter Boudijns zoon.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nrs. NH 312 en 416.

Wi Willaema b etc. maken cond etc. dat een sate lands van twintich morghen legghende op Schyvenec, die Clarebouts sated hiet, ende vier morghen lands legghene op Schyevenef, die Claesg Herkinsh soensi waren, ons ane quamen in die quade tijd vry bi rechte endej vonnisse onser wel gheborenre hiemraderen van Scielandk, alse vor onghelt datter onse baeliul voren uuyt leyden van diken ende van wateringhen doerem niement niet vore en dede noch doen en wilde, dat onse baeliu van onsen weghen over eyghen vercoften, dair Florensn die Mol ane quam met wittighen cope alse recht was; ende dair na zoeo drochp ons die selve Florens dat vorseyde land up tonsen eyghen ende ontfenctq van ons weder te liene. Ende om dat Florijsr die Mol doit ghebleven es ende sijn erfnamen van sinen erchlikens goide al ontervet hevet over mids t testament dat hi ghemaket hevet ons ende anderen, zoe hebben wi sinen rechten erfnamen alse Ysebrandu Danekinsv sone ende Pieter Boudinsw sonex sulke gracie ghedaen dat wi hem die vorseyde vier ende twintich morghen lands ghegheven hebben ende gheven totey haren vryen eyghen med desen opene brieve bezeghelt med onsen zeghel.

Ghegheven in die Haghe op den Jaers dach int jaer ons Heren Mo CCCoz XXIXo.

a
Will. AB.
b
hier grave B.
c
Scievene B.
d
Clairbouts zate B.
e
legghende B.
f
Scievene B.
g
Clais B.
h
Heerkijns B.
i
f. B.
j
hier en hierna aan de rechterzijde van de tekst delen van letters weggesleten A.
k
Sciel. B.
l
bailiuwen B.
m
dair B.
n
Florijs B.
o
ontbr. B.
p
c gecorrigeerd A; droech B.
q
ontfecnt B.
r
Florens B.
s
ch gevlekt (correctie?) A; erfliken, de k verbeterd uit g B.
t
hier sijn B.
u
Isebrand B.
v
Danekijns B.
w
Boudijns B.
x
f. B.
y
te B.
z
ons Heren Mo CCCo ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: IJsbrand Danekijnsz. en Pieter Boudewijnsz., erfgenamen van Floris de Mol