Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X081r_445_1 B NH_G_X066v_445_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 81r, nr. 444 (primaire registratie).
Opschrift:

Goessewijn van Rossen; Rinenborch.

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 66v, nr. 434 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Willem van Outshoirn.

In de marge, door andere hand: Rinenbercha. – Vóór de initiaal een streepje.

Vgl. nr. NH 430.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat har Ghosewinc van Rossen, onse trouwe ridderd, thuys te Rinnenburche mit der hofstede ende mit den boemgherden ende mit den graften ende mit alden arve dat dair toe behoirt binnen den Potenf, ende mit enen stripekine lands op die westzide buten an die Poten, dat al groet es zeventien morghen ende een hont lands, ende mit enen were lands oistwarts van den Poten van neghen morghen ende vijf honden, ende mit ene were lands oistwairts daer an legghende van dertien dalf morghen dat her Ghosewijng cofte jeghens Dieric van Poelgheisth, wilc land voirscreven beleghen hebben wi selve mit den Lammercampei an die westside, Dieric die Vroede an die oist side ende die Rijn ant noirt ende, mit Spierinx ackerj die groet es vijf morghen vijftalf hont, die hebben beleghen Dirck Ermboude sone an die westside, Gheridl Montfoirdenm f. an die oistzide, die Rijn ant noirtende, ende mit Enghels ackern die groet eso drie morghen vijf hond, die heef beleghen Gheridp Montfoirden f. an die westzide, Jan Saliken sone an die oistside ende die Rijnq ant noirtende, ende mit der Capellen weer dat groet es zeven morghen ende hebben beleghen r Jan Salikens f. up die westside, IJsebrantt Buten wech up die oistside, die Rijnu ant noirtende, dat hi al van ons telenev helt, altoes onse open huys te wesen ende tiende vri also verre alst ons tiende ghout, in manieren dat na siere doit comen soude op sinen ousten wittachtighen sone jof op sine ouste wittachtighe dochter; liete hi ghenen sone ende liet hi ghene wittachtighe kinder, op sinen outsten broeder, jof hadde hi ghenen broeder op siere outster suster, ende dair na niet an ons te verstorven also langhe als hi hadde broder kint in wittelike huwelike, f.w jof dochter; ende dair bi soude hi ende sinen arfnamen ons dienen ghelike anders onsen edelen luden van onsen lande, ons op ghedraghen hevet tote Willaemsx behoef van Outshoirney, dien hijt vercoft hevet. Wilc huys, hofstede, grafte, boemghardenz, land ende tiende voirscreven wi verliet hebben ende verlien Willamea' van Outshoirneb' van ons te lene te houden in allen manieren voirscreven, ende niet an ons te verstorven also langhe als Willaemc' voirs. broeder kint jof suster kint hevet in witteliken huwelike, sone jof dochter, ende ymmer op den jongheren sone te comen voer die ouderd' dochtere' ende ymmer op der jongheren sone van den broeder vore den ouderen sone van denf' suster, ende te comen op den ghenen die van den ousten comen sal, ende daertenden ten rechten lene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vridaghes na sente Servaesg' dach int jaer XXX.

a
Rinēb'ch B.
b
Will. AB.
c
Goeswijn B.
d
onse trouwe ridder van Rossen, de juiste volgorde met vewijstekens aangegeven B.
e
Rinenburch B.
f
Poeten B.
g
Goeswijn B.
h
i onduidelijk, mogelijk bedoeld als e A; Poelgheest B.
i
Lamm'campe A; Lamm'camp B.
j
Spierix agk' B.
k
Dieric B.
l
Gher. AB.
m
Montfoerden B.
n
Enghels agk' B.
o
boven de regel toegevoegd A.
p
Gher. B.
q
gecorrigeerd A; dierijn B.
r
hier dat, geëxpungeerd B.
s
Zaleken B.
t
Ysebrand B.
u
dierijn B.
v
te lene B.
w
sone B.
x
Will's AB.
y
Outsoerne B.
z
volgorde: boemgaerden, grafte B.
a'
Will. AB.
b'
Outshoirn' B.
c'
Will. AB.
d'
outste B.
e'
volgorde: ymmer up den jongheren sone voir die outste dochter te comen B.
f'
der B.
g'
S'vaes B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Oudshoorn