Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X081v_449_1 B NH_G_X067r_449_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 81v, nr. 448 (primaire registratie).
Opschrift:

Her Simon van Benthem.

In de marge, door andere hand: Recht leen. – Onder aan de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 67r, nr. 438 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Here Symon van Bentema.

In de marge een kruis. – Vóór de initiaal een streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 500-501, ad 1330 juli 21.

Wi Willaemb grave etc. maken cond etc. dat wi heren Symon van Benthemc, ridder, toit siere ridderscip te helpe ghegheven hebben in rechten lene van ons te houden twintich pond Hollandsd sjaers, ende bewisen hem die ane alsulken goede als hier na ghescreven staet: int erste int ambocht van Vlaerdinghee op Hoghestat die Willaemf Aelbrechtsg soens waren drie pond ende tien scelling Hollands sjaers; voird in den vrien ban in Pops woudeh die Pieter Kerstinen sone ghehuirt heeft vijftien morghen lands, elke morghen om elf scelling ende ses penning Hollands sjaers; voirt in den vrien ban in Pops woude die Robbrechti Zaywijns sone in huren hevet achtendalfj morghen lands, elke morghen omme twaelf scelling ende neghen penning Hollands sjaers; voert dit wederdeel achtendalfk morghen die ons ane quamen van Voppe Arnoudsl, dit hevet in huren Jonghe Michielm, elken morghen omme twaelf scelling ende neghen penning Hollands sjaern.

In oerkonde etc. Ghegheven in deno Haghe des satersdaghes na sente Margrieten dach int jaer ons Heren M CCC ende dortichp.

a
Bentē B.
b
Will. AB.
c
Benthē A; Bentē B.
d
Holl. AB; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
e
Vlaerdingh' B.
f
Will. AB.
g
Aelbr. B.
h
Poeps woude B.
i
r gecorrigeerd A.
j
achtiendalf B.
k
achtiendalf met de i geëxpungeerd B.
l
Arnouts B.
m
Jonghemichiel AB, de m gecorrigeerd A.
n
sjaers B.
o
die B.
p
XXXo i.p.v. ons Heren ... dortich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Simon van Benthem, ridder