Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X082v_454_1 B NH_G_X067v_454_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 82v, nr. 453 (primaire registratie).
Opschrift:

Roerende tgasthuijs tot Delf.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 67v, nr. 443 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Dat gasthuys te Delff ende Conixvelt.

In de marge, door andere hand: Delf. – Vóór de initiaal een streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 501, ad 1330 juli 24.

Vgl. nr. NH 446.

Wi Willaema grave etc. maken kond etc. dat wi van den twy die es tusken den proist ende tghemene convent van b Coninxveltc op dene zide ende scepene ende Raed van onser porte van Delf op dander zide alse om tberecht van den ghasthuse van Delf, dat onse ouders ghesticht hebben, ende omd vier pond Hollandse sjaers ende omme vijftien hoenre die tgoidshuys van Coninxvelt voirs. te hebben pleghenf uten ghasthuse vorscreven, met onsen ghemenen Rade over een ghedraghen zien ende willen dat dat ghasthuys voirs. jaerlix gheve den goitshuse van Coninxvelt g vier pond Hollandsh ende vijftien hoenre alst tote deser tijd toe ghedaen heft; vort dat die scepene ende Raed van Delf jaerlix twie manne setten die dat ghasthuys ende des gasthuys goid berechten, ende dat die proist van Coninxvelt met dien twien jaerlix enen broeder of eene zuster die slotele van den huse bevelen ende dat berecht dat daer toe behoirt van den huyse, ende dat die drie teinden jare rekeninghe doen int ghasthuys voir den proist ende voir die scepene ende den Raed diere toe comen als die proist die rekeninghe leyd tusken Bamissei ende Alre heylighen missej alle jare; ende niement provende daer in te hebben hine hebbe een teyken van den abijt, est broeder of zuster, ende die zullen ontfaen bi hore zielen die proist ende die raeds man van der porte ende die twie uytmeysters vorscreven na dien dat hem denket dat des ghasthuys oirbaer es, ende die zal die proist cleden ende corrigeren als zi mesdoen na der correxi van der ordene; ende die cledere zullen wesen van des ghasthuys lakenek datter die uytmeysters voirscreven toe gheven, ende diel cost die daer toe behoirt zullen die m uytmeysters doen alsoe groitn ende alsoe cleyne als hem selven goid denketo ende dien ghelden van sghasthuys weghen; ende die proist en zal anders ghienen oirbaer noch scade hebben van des ghasthuys goide danne voirscreven es. Ende alle stucken voir screven toit onsen verclairsen, ende sonder archlist.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na sinte Margarietenp dach int jaer ons Herenq Mo CCCo ende XXXo.

a
Will. AB.
b
hier drie of vier deels uitgeveegde letters, waarvan nog leesbaar [.]de gevolgd door een niet afgemaakte n A; ontbr. B.
c
Coninx velt, de woorden hierna steeds zo gescheiden B.
d
omme klein boven de regel toegevoegd B.
e
Holl. AB.
f
plaghen B.
g
hier voirs., doorgestreept A.
h
Holl. AB.
i
1 oktober.
j
1 november.
k
lakedene met de (waarvan de e onvoltooid) geëxpungeerd B.
l
dien B.
m
hier cost, doorgestreept A.
n
verbeterd uit goed A.
o
donken B.
p
M'garieten A; Margrieten B.
q
ons Heren ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: proost en gemeen convent van Koningsveld en schepenen en Raad van de poort van Delft