Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X083v_462_1 B NH_G_X068v_462_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 83v, nr. 460 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 68v, nr. 451 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Hilixe voirwairde tusschen Janne van Henegouwena etc.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 188.

De aanhef van deze oorkonde lijkt in het register A al eerder te zijn ingeschreven, en vervolgens doorgestreept, onder nr. NH 451 (zie aldaar), op welke plaats dit stuk chronologisch eerder thuishoort.

Wi Willaemb grave etc., Gheridc van Voirned, burchgrave van Zeelande, Diericf burchgrave van Leyden, Daniel van der Merewedeng, Jan van Polanen ende Willaemh van Duvoirdei, ridderen, Philips van Wassenairj, Willaemk van der Wortl, Diericm van der Made, Diericn van Sassenemo ende Florijsp van Alcmadeq, knapen, maken cond allen luden dat wi over een ghedraghen sien eens wittelijx huwelijx tuischen Janne, sone des graver van Heynnegouwens ende van Hollandt voirs. die hi hevet bi Trude Boudijnsu dochter, ende joncfrou Kerstinen Dierix dochter van Alcmadev, ende hebben mallic anderen ghelovet witteliken voirt te varen so wilke tijd dat die kinder also out sien dat si bi der heyligher kerken inw witteliken huwelikex versameneny moghen, in deser manieren dat wi Willaemz grave van Heynnegouwena' ende van Hollandb' voerscreven Janne onsen sone ende joncfrouc' Kerstinend' e' voerscreven gheven ghesamender hand te lene van ons te houden al dat goed dat ons ane ghestorven is van Diericf' van Alcmade ende hi brukeg' in sinen lesten live; ende wair dat sake dat joncfrou Kerstinenh' ghebrake sonder wittighe boirte, so soude dat goed wesen in alsulken rechte alst was op die tijd doe Dierici' van Alcmade doit bleef .

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na sente Margrietenj' dach int jaer ons Heren M CCCo ende dortichk'.

 

l' Due sunt littere, una est sub Enghelbertom' etn' aliam habet Florentiuso' de Alkemade.

a
Heneg. B.
b
Will. B.
c
Gheret B.
d
Voirn' B.
e
Zeel. B.
f
Dier. B.
g
M'eweden A; Meerweden B.
h
Will. AB.
i
Duvenvoirde B.
j
Wassenaer B.
k
Will. AB.
l
Woirt B.
m
Dier. B.
n
Dier. B.
o
Sassenē A; Zassenaem B.
p
Flor. B.
q
Alckemade B.
r
graven B.
s
Heynn. AB.
t
Holl. AB.
u
Boudewijns B.
v
Alkemade B.
w
boven de regel toegevoegd A.
x
boven de regel toegevoegd A.
y
ver samenen A; versam. B.
z
Will. AB.
a'
Heynn. AB.
b'
Holl. AB.
c'
gecorrigeerd A.
d'
K'stinen B.
e'
hier gheven, doorgestreept A.
f'
Dier. B.
g'
brukede B.
h'
K'stinen B.
i'
Dier. B.
j'
M'grieten AB.
k'
XXXo i.p.v. ons Heren ... dortich B.
l'
het volgende door andere hand A.
m'
Enghelb'to A; Engh'berto B.
n'
ontbr. B.
o'
Flor. AB.
Oorkonder: graaf Willem III, Gerard van Voorne, burggraaf van Zeeland, Dirk burggraaf van Leiden, Daniel van der Merwede, Jan van Polanen en Willem van Duivenvoorde, ridders, Filips van Wassenaar, Willem van der Woerd, Dirk van der Made, Dirk van Sassenheim en Floris van Alkemade, knapen
Destinataris: Jan, zoon van graaf Willem III en Trude Boudewijnsdr., en jonkvrouw Kerstine, dochter van Dirk van Alkemade