Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X084v_470_1 NH_K_X085r_470_2 B NH_G_X069v_470_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 84v-85r, nr. 468 (ca. 1330 nov. 1-19, naar de originele oorkonde).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 69v, nr. 459 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Jan vander Wateeingea.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 9.

Als er al een oorkonde is opgemaakt met de verkoop van het ambacht te Babberspolder door Gerard van der Wateringene aan graaf Floris V, is die blijkbaar verloren gegaan; deze ontbreekt tevens als deperditum in OHZ. – Vgl. het volgende nr. NH 471, alwaar de reden blijkt voor cassatie van deze oorkonde van graaf Jan II.

De onderstaande oorkonde is, gezien haar dictaatkenmerken, geredigeerd door de grafelijke klerk Melis Stoke; zie Burgers, Rijmkroniek, p. 29-36 en 373-427, bijlage A, alwaar deze oorkonde evenwel ontbreekt in de lijst van stukken met Stokes dictaat.

Wi Jan grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen ludend dat wi van diene cope die ghesproken was tuischen heren Florensef, wileng grave van Hollandh, onsen lieven neve dair God die siele of hebben moete, ende heren Gherardei van der Wateringhej alse van den ambochte te Babbaircsk polre mit der viskerie, mit den riede ende mit alle dien datter herel Gherardm voirs. in hadde binnen den palen die dair ghesciert waren, dair heren Gherarden niet ghenoch of ghedaen en was, hebben bewiset Janne van der Wateringheo, houder van desen brieve, tien pond Hollandsp jaerlix, in te nemenq te Niemansvriend in onse tolne te elken Groeten vastenavonde; ende so waneerr dat wi hem gheven hondert pond Hollandss vore die daghe, so sien die tien pond Hollandst sjaeru quite. Hier bi ghevet Jan voirs. al dat hi hadde an dien ambochte mit allen dat dair toe behoirt alst voirscreven es, ons op ghegheven ende dair op verteghen toit onsen behoef.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren Mo CCCo ende drie des dinxendaghes na sente Matheus daghe in die Haghe.

 

v Ista littera cassata est sub Enghelbertow.

a
Wateeing. B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
den B.
f
Flor'e A; Florēs B.
g
willen met de eerste l geëxpungeerd A.
h
Holl. AB.
i
Gher'de A; Ghererde B.
j
Wat'inghe AB.
k
Babbaires B.
l
her, boven de regel toegevoegd B.
m
Gher'd A; Gheret B.
n
Gher'de A; Ghe'de B.
o
Wat'inghe AB.
p
Holl. AB.
q
intenemen A.
r
wenaer B.
s
Holl. AB.
t
Holl. AB.
u
sjaers B.
v
het volgende door andere hand A; hier ¶ B.
w
Enghelb'to AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van der Wateringe