Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X085r_473_1 B NH_G_X069v_473_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 85r, nr. 471 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 69v, nr. 462 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 506.

Vgl. het volgende nr. NH 474.

Wi Clays van der Merewedeb, ridder, Lode van der Merewedec, Hughe van den Woude, Roelof van Wijc, Wouter Adaems sone d ende Ocker van der Donc maken cond etc. dat wi ghesamender hand ende elc voir al op al onse goed, ist eyghen jofte leen, gheloven Arnoude van den Dorpe toit ons heren sgraven behoef dat wi tuisken dit ende Paisken naist comendef heren Jacob van Moirdrechtg sullen doen gheven onsen here den grave voirs. jof sinen ghewarden bode enen vrien eyghendoem van drien viertel landh, die hair Jacob voirs. in eyghen vercof hevet onsen here den grave, legghende in die woninghe te Mordrechti, ende gheloven hem dit lant te vrien van allen commer alse recht es van eyghen erve; deden wi des niet, so souden wi hem gheven II½C lb. Hollandsj voir Beloken Paysken naist comendek in alsulken paymente alsl wijt ontfaen jof twi scattem pande ende die rechtevoirt verloren.

In orkonde desen brieve beseghelt n mit onser alre seghel die seghel hebben; ende want wi Wouter Adaems f.o ende Everocker van der Donc ghenen seghel en hebben, so verwilcoren wi ons onder der ander seghel voirscreven ghelijc jof wijt selve beseghelt hadden. Ghegheven Tordrechtp up sente Lisebettenq dach int jaer ons Heren M CCC ende dortich.

a
nl. Jacob van Moordrecht, genoemd in het opschrift boven het in het regsiter voorafgaande nr. NH 472 B.
b
M'ewede AB.
c
M'ewede AB.
d
hier ende, doorgestreept A.
e
ist B.
f
1331 maart 31.
g
Moirdr. AB.
h
lands B.
i
Mordr. A; Moirdr. B.
j
Holl. AB.
k
1331 april 7.
l
alst B.
m
lezing onzeker vanwege correcties (oorspronkelijk stond er een korter woord, beginnend met se) AB.
n
hier om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
o
soen B.
p
Tordr. A; te Dordr. B.
q
Lizebetten B.
Oorkonder: Nicolaas van der Merwede, ridder, Lode van der Merwede, Hugo van den Woude, Roelof van Wijk, Wouter Adamsz. en Ocker van der Donk
Destinataris: graaf Willem III