Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X090v_501_1 NH_K_X091r_501_2 NH_K_X091v_501_3 B NH_G_X074v_501_1 NH_G_X075r_501_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 90v-91v, nr. 500 (primaire registratie).

Vóór de initiaal een dubbel kruisje.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 74v-75r, nr. 490 (na 1332 febr. 14, wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Opschrift:

Roerende der zoenea vanden genen die doet bleven ter Veer ende van XIIIIC pont etc.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 510, ad 1331 februari 7.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast (zie de Inleiding); gezien de datering van de in het register volgende oorkonde nr. NH 502 is het gebruik van een winterstijl, leidend tot de door Van Mieris genoemde datum in 1331, onwaarschijnlijk.

De doodslagen te Veere vonden plaats in de week vóór 3 mei 1300; zie Burgers, 'Beeld van de adel', p. 471-472; zie ook Van Mieris, ChHZ II, p. 83-84. Vgl. tevens nrs. NH 502-503.

Wi Jan van Pollanenb bailiu van Rijnlandc, Philips van Wassenaird, Florijse van der Bouchorstf bailiu van Delflandg ende van Scielandh, Enghebrechti rentmeester van Noirthollandj, Heynrick heren Dierixl sone rentemeester van Kenemairlandm ende van Vrieslandn, Jan van der Spainge bailiu van Sciedammeo, ende Gherardp Alewijnsq sone maken cond allen luden dat van dien viertien hondert ponden Tornoyser, eenen groten over zestien penninghe Tornoyses gherekent, die onse here die grave gheseyt heeft dat men ghelden sal Ghysebrechtt Boekel, Philips van Warmonde ende andersu diev met hem doet bleven ter Vere, ende Willemw Parijs sone van Noirtike, alsoe als tsegghen houd dat dair of ontfaen hebben, ende ghelovet ende ghesekert voir onsx ghesamendery hand op hair lijfz ende op hair goet dit ghelt na screven te brenghene onder elcs mans maghe die dair doet bleef, alsoe dats onse here die grave ombecroent blive, ende dat ghelt te deelne bi vier mannen uyt elcs mans maechzibbea' die dieb' ghemeene maghe dair toe kiesen. Int eerst Enghebrechtc' Vinke, Willemd' Vinke, Dieric Eemsene' sone ende Jan Katelinen sone ghesamender handf' ende in der manieren voirscreven van Jan Vinken doet tachtich pond Tornoyseg'; item Gherardh' van Noirtike, Jan Katelinen sone, Willemi' Vinke ende Dieric Eemsenj' sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Jans doet van Noirtike tneghentich pond Tornoysek'; item hair Diericl' Boekelm', Florijsn' heren Dierixo' broeder, Ghysebrechtp' Jan Bodix sone ende Diericq' Dierix sone ghesamender hand ende in der manieren voirscreven van Ghysebrechtsr' Honderts' ponds doet hondert pond Tornoyse; item Philips Dierixt' sone, Willem Ludekijns sone, Wiggheru' Jan Vraets sone ende Ysebrand Ysebrands sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Dieric Ludekijns soensv' doet dortich pond Tornoyse; item Arnoud Jans sonew' van dex' Dunen, Arnoud Philips sone van den Dunen, Jan die Muusy' ende Symon van der Hoeve ghesamender hand ende in der selver manieren van Jans doet van den Dunen tneghentich pond Tornoysez'; item Hughe Jans sone, Jacob Jans sonea'', Hughe Jacobs sone ende Jan Dier ghesamender hand ende in der selver manieren van Hugheb'' Barthelmeeusc'' soensd'' doet tsestich pond Tornoyse; item hair Dierice'' Bokel ende Jacob Woubrechts sone ghesamender hand ende in der selver manierenf'' tghelt te brenghene dairt van rechte sculdich es te comene van Bairtoudg'' Woubrechts soensh'' doet, vijf ende twintich pond Tornoyse; item Claisi'' Parijs sone, Danielj'' die Asich, Claisk'' Maessen sone ende Jonaesl'' Katelinen sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Willem Parijs soens doet tneghentich pond Tornoyse; item hair Diericm'' Bokel ende Ghijsbrechtn'' Bokel ghesamender hand ende in der selver manieren van Philips doet van Wairmondeo'' drie hondert pond Tornoyse; item jonghe Diericp'' ende Symon Dierix sone sijn broeder van Bleyswijc ghesamender hand ende in der selver manieren van Wouter Dierix soensq'' doet tachtich pond Tornoyse; item Heyne Vriese ende Claisr'' Betten sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Willems'' Betten soens doet vijf ende twintich pond Tornoyse, dit ghelt heeft Jan van der Spainget'' van horen weghen ontfaen ende selt onder houden ter tijt toe dat sijt hem bet verzekeru'' hebben toit mijns heren behoef; item Gillijsv'' Hughen sone, Hughe Gillijsw'' sonex'', Hughe Yen sone ende Adaem Arnouds sone ghesamender hand ende in der selver manieren van Hughen doet van Bordendamme dortich pond Tornoyse, die heeft Jan van der Spaingeny'' ontfaen ende salse onder houden ter tijt toe dat hier beterz'' zekerhede of hevet. Dit comt in summe dat van desen zoenen betailt is tien hondert pond Tornoyse. Dus blivet Ghysebrechta''' Bokel noch onvergouden, die gheseyt es te gheldene vier hondert pond Tornoyse; ende die worden gheboden heren Dieric Bokel ende sinen vrienden, ende hine wilderb''' niet ontfaen eer onse here diec''' grave te lande quame ende hined''' ghesproken hadde; mair hi verliede hem dat hi die zoene houden wilde.

Ende om dat wi alle hier over gheweset hebben, zoe hebben wi in kennissen der wairheyd desen brief open beseghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na onser Vrouwen dach ter lichtmissen int jair ons Heren dusend drie hondert een ende dortich.

 

e''' Ista littera est sub Enghelbertof'''.

a
der zoene boven de regel toegevoegd B.
b
Polanen B.
c
Rijnl. B.
d
Wassenaer B.
e
Flor. B.
f
of Bonchorst A; Bonchoirst, de r bovengeschreven B.
g
Delf land B.
h
Sciel. B.
i
Enghebr. B.
j
Noirtholl. AB.
k
Heynr. B.
l
Dier. B.
m
Kenemaerl. B.
n
Vriezel. B.
o
Sciedam B.
p
Gher'd A; Gher. B.
q
Aelwijns B.
r
Torn. A (deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven); Toirn. B.
s
Tourn. B.
t
de eerste e onduidelijk, tussengeschreven A; Ghizebr. B.
u
rs deels onleesbaar overtrekking (een correctie?) met donkerder inkt A.
v
deels onleesbaar vanwege een vlek (doorstreping?) met donkerder inkt A.
w
Will. B.
x
voir ons boven de regel toegevoegd A.
y
samender B.
z
door andere hand boven de regel toegevoegd, met correctie van de f B.
a'
maechscip, met correcties in scip B.
b'
de B.
c'
Enghebr. B.
d'
Will. B.
e'
de eerste letter onduidelijk (gecorrigeerd) B.
f'
boven de regel toegevoegd B.
g'
Toirn. B.
h'
Gher'd A; Gher. B.
i'
Will. B.
j'
de eerste letter onduidelijk (gecorrigeerd) B.
k'
vanaf hier de afkorting Torn. veelal ook in B.
l'
Dier. B.
m'
Bokel B.
n'
Flor. B.
o'
Dier. B.
p'
Ghizebrect B.
q'
Dier. B.
r'
Ghisebrechts, de tweede h bovengeschreven B.
s'
Hond't AB.
t'
Dier. B.
u'
Wicker B.
v'
f., boven de regel toegevoegd B.
w'
f. B.
x'
den B.
y'
s onduidelijk (gecorrigeerd?) A.
z'
Toirn. B.
a''
f. B.
b''
Hughen B.
c''
B'thelmeeus A; B'tholomeuus B.
d''
f. B.
e''
Dier. B.
f''
deels verdwenen onder een inktvlek B.
g''
B'toud B.
h''
f. B.
i''
Clays B.
j''
a gecorrigeerd A.
k''
Clays B.
l''
Jonijs B.
m''
Dier. B.
n''
Ghisebr. B.
o''
Warmōde B.
p''
Dier. B.
q''
f. B.
r''
Clays B.
s''
Will. B.
t''
Spainghe B.
u''
versekert B.
v''
Gill. A; Gilijs B.
w''
Gill. A; Gilijs B.
x''
f. B.
y''
tussen g en e een geradeerde h A.
z''
de t boven een geëxpungeerde k B.
a'''
Ghizebrecht B.
b'''
r bovengeschreven B.
c'''
here die boven de regel toegevoegd B.
d'''
hi ne A.
e'''
de volgende aantekening door andere hand A.
f'''
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Jan van Polanen baljuw van Rijnland, Filips van Wassenaar, Floris van der Boekhorst baljuw van Delfland en van Schieland, Enghebrecht rentmeester van Noordholland, Hendrik heer Dirksz. rentmeester van Kennemerland en van West-Friesland, Jan van der Spangen baljuw van Schiedam en Gerard Alewijnsz.
Destinataris: graaf Willem III