Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X098r_557_1 B NH_G_X081r_557_1 NH_G_X081v_557_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 98r, nr. 556 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 81r-81v, nr. 546 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willam van Engelant.

Het op f. 81r geschreven deel van de tekst staat op rasuur. – Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 544-545.

Vgl. nrs. NH 558 en 586, alsmede 316-319 en 457. Het 'gerecht van heer Jan van der Wateringe te Vlaardingen' betreft dus eigenlijk Vlaardingerambacht.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. Want Willaemc van Brawoude die men hiet van Engheland onsd langhe ghevolghet heeft ende zwairlike ghecroent van onrechte dat hem hair Jan van der Wateringhene soude hebben ghedaenf an renten ende an lande gheleghen teg Vlairdinghe in heren Jans gherechte voirnoemd, die hier voirmails waren joncfrou Willaemsh van Theylinghe, ende wi te vele stonden wairheden of hebben doen soeken ende landsaghen of hebben doen segghen, ende ymmeri en wairds gheen ende; zoe hebben wi mit onsen ghemeenen Rade ons wel versien ende segghen alse here over recht dat Willaemj voirs. hebben sal die vijf pond Hollandsk sjairs die hi cofte jeghens den goidshuse van der Lee, ende dat hi die vijf pond sjairs voren uyt nemen sal van allen den landel dair si op gheset sien. Voirt soe liet die vrouwe van Haghensteynm VI kindere, dair op quam joncfrou Willaemsn eyghen land van Teylinghe, des quam een zestendeel op heren Janne van der Wateringheno ende een zestendeel op heren Goesswijnsp wijf van Rossemq, ende Diericr van den Wale cofte dair of IIII zestendeele, een jeghens Janne uyt den Goye, een jeghens Ghysebrechts uyt den Goye, eene jeghens Staiskint van Brakel ende eene jeghens heren Jacobs dochter van Lichtenberchu, ende dese IIII zestendeele vercofte Diericv van den Wale Willemw van Engheland; ende na allen wairheden ende saghen die dair of ghegaen sien, soe vinden wi Willem voirnoemd mit den rechte in die IIII zestendeele van den lande voirscreven ter tijd toe dat men mit eenen rechte dair uyt winne.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na meyedach int jair XXXIII.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Will. A; Willem B.
d
onze B.
e
Wat'inghen AB.
f
met andere inkt boven de regel toegevoegd A.
g
ter met de laatste letter geëxpungeerd, gevolg door het doorgestreepte Wat'ingh. B.
h
Will's A; Will. B.
i
ym' B.
j
Will. B.
k
Holl. AB.
l
l uit d B.
m
Haghensteyne B.
n
Wills. A; Will. B.
o
Wat'inghen AB.
p
Goeswijns B.
q
Rossen B.
r
Dirc B.
s
Ghysebr. A; Ghizebrecht B.
t
Stazekijn B.
u
Lichtenb'ch A.
v
Dirc B.
w
Willē, de afkortingsstreep vrijwel onzichtbaar A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Brawode geheten van Engeland