Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X098r_559_1 B NH_G_X081v_559_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 98r, nr. 558 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 81v, nr. 548 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Pieters z. van Rotterdama.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 346, ad 'omtrent het jaar 1333', met in een voetnoot verwijzing naar de dateringen van omringende oorkonden in het register.

In de datering ontbreekt het jaartal, maar gezien de positie van de tekst in het register zal dat wel 1333 zijn geweest. Getuige het grafelijk itinerarium was Willem III op 7 mei van dat jaar inderdaad in Geertruidenberg.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. ombieden ju Heynricd heren Dierixe sonef, onsen rentemeister van Kenemerlandg ende van Vrieselandh, dat ghi betailt van onsen weghen Jannei Pieters sone van Rotterdammej die wi hem ghegheven hebben toit siere tymmeringhe te helpe alse toit sinen huse dat hi maken doet te Rotterdamme dortich pond Hollandsk, ende van alsoe vele sullen wi ju quiten in juwer eerster rekeninghe mit desen brieve; ende overmids desel m dortich pond ende XX lb. die wi hem te voren gaven bi Enghebrechtn, soe sal dit huys altoes ons ende onser nacomelinghe ende ons ghesinds open herberghe wesen, ende hi sal ons den eyghendom dair of gheven ende weder van ons ontfaen toit eenen onverstorflikeno leene.

Datum in Monte Gertrudisp feria VIa post Philippi et Iacobq apostolorum.

a
Rott'dam B.
b
Will. AB.
c
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
d
Heynr. A.
e
Dier. A; Dirx B.
f
f. B.
g
Kenem'land AB.
h
Vriesel. A; Vrizeland B.
i
de eerste letter gecorrigeerd A.
j
Rott'damme B.
k
Holl. AB.
l
verbeterd uit desen d.m.v. expunctie en doorstreeping van de eind-n A.
m
hier brieve, doorgestreept A.
n
Enghebr. AB.
o
onv'sterfeliken, v' verbeterd uit t B.
p
G'trudis, met boven de d een overtollig afkortingsteken A; G'truyd' B.
q
Iacobi B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Pietersz. van Rotterdam