Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X100v_585_1 B NH_G_X083v_585_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 100v, nr. 584 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 83v, nr. 574 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Jan vander Wateringea.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem grave etc. maken cond allen ludenb. Want haren Goswijnc van Roshemd, onsen trouwene ridder ende sijns wives erfname, med eere landzaghe ghegheven sien in den ambochte van Vlaerdinghef een zestendeel van ses ende twintich morghen lands alse van der erfnisse die heren Goswijnsg wijf ane verstarf van joncfrouwe Willameh van Theylinghe, ende hair Jan van der Weteringhei datj sestendeel van den ses ende twintich morghen lands voirscreven bi onsen goeddencken ghecoft heeft jeghens heren Goswijnk van Rosheml, ende sulke sekerhede dair of ghedaen dats heren Goswijnm ghenoeghet, soe gheloven wi heren Janne van der Weteringhen voirs. in dien sestendeel van den ses ende twintich morghen lands voirscreven te bescermen ende int besitte te houden in alle dieno rechte dat wirep heren Goswijnq sculdich in waren te houden, ter tijd toe datmen met eenen rechte dar uut wind.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zeghelr. Ghegheven in den Haghe ups Elf dusent magheden dach int jaer ons Heren M CCC drie ende dertich.

a
Watering' B.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
Goessuuijn B.
d
van Roshē door andere hand boven de regel toegevoegd B.
e
trouwer A.
f
Vlairdinghe B.
g
Goesswijns B.
h
Will. B.
i
Wet'inghe B.
j
verbeterd uit een B.
k
Goesswijn B.
l
Rossen B.
m
Ghoesswijn B.
n
Wat'inghe B.
o
den B.
p
wi B.
q
Goesswijn B.
r
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghel B.
s
upter B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van der Wateringe