Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X105r_616_1 B NH_G_X087r_616_1 NH_G_X087v_616_2

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 105r, nr. 615 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 87r-87v, nr. 606 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Coppekijn Lisen z.

In de marge, door andere hand: Obierunt.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 239.

Willaema ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi Coppekijn Lisen sone, onsen doirwairder, omme meneghen dienste di hi ons ghedaen hevet ende noch doen sal vercoft hebben tot sinen live ende Lisen ziere moeder live, willic hore langher levet van hem beyden, vier ende twintich pond Hollandsd tsjairs jof paymente dat dair jeghens ghenghe ende gave es in den lande, te betalen alle jare die ene helfte binnen den twaelf nachten van Kersavondef ende die ander helfte dair na binnen meye, omme een ende twintich pond groter Tornoyseg die hi ons betaelt hevet bi Ghereth Heynen sone, onsen rentemeister van Northollandi, diere ons goede rekeninghe of doen sal; ende ombieden j Gheretk Heynen sonel, onsen rentemeister voirs., jof wie dair namaels rentemeister wesen sal, dat sim Coppekijn Lisen sone jof Lisen ziere moeder, esn dat si langher levet, alle jare betalen op den termineno voirscreven vier ende twintich pond Hollandsp tsjairs alse voirscreven es, ter tijd toe dat wi hem in zekeren renten bewijst hebben wair hi se heffen mach. Ende wair dat zake dat hi tote enighen onghevalle quame dair hi sijn goed ende sijn lijf mede verboirde, also verre als hi jeghen die heerlicheit niet en dedeq of hem verboesde met vredebrake of anders an zaken dair hem een wittachtich man mede verboesen soude, soe hebben wi hem sulke gratie ghedaen dat hem sine lijftochte voirs. volghen sal als r voirscreven es, soe wair hi si.s Ende hier of sal die rentemeister jairlix ene quitantiet van hem nemen dat hi hem betaelt hevet, ende dair mede sullen wi hem van also vele quitenu in ziere eerster rekeninghe.

Ende omme dat wi alle stucken voirscreven vaste ende ghestade willen houden ende doen houden, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghele; ende hebbe Willaemv van Heynnegouwenw ..gravex van Zeellandy, onsen sone, in kennisse met ons doen bezeghelen met sinen zeghele. Ende wi Willaemz van Heynnegouwena', ..graveb' van Zeellandc', omme ons lieves heren ende vaders willen voirscreven hebben wi in kennisse met hem desen briefd' open bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tote Hairlem op onser Vrouwen dache' half oichstef' int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et dominum Danielemg'; G. Alewinih'.

a
Willem B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. AB.
d
Holl. AB.
e
tpayment B.
f
24 december.
g
Toirn. B.
h
Gher3 A.
i
Northoll. A; Noirtholl. B.
j
hier onse, doorgestreept B.
k
Gher3 A.
l
f. B.
m
hi B.
n
ist B.
o
termijn B.
p
Holl. AB.
q
endede A.
r
hier voir, doorgestreept A.
s
de passage Ende wair dat zake ... soe wair hi si geschreven aan het slot van de tekst, en met verwijstekens op de goede positie gezet A.
t
ene quitantie boven de regel toegevoegd A.
u
volgorde: quiten van also vele B.
v
Willem B.
w
Heynn. AB.
x
digniteitspunten ontbr. B.
y
Zeell. A; Zeeland B.
z
Will. B.
a'
Heynn. AB.
b'
digniteitspunten ontbr. B.
c'
Zeell. A; Zeeland B.
d'
desen brief boven de regel toegevoegd A.
e'
d verbeterd uit een opgaande schacht A.
f'
hoechst B.
g'
Da B.
h'
Alewin A; Aleni B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Coppekijn Lizenz., grafelijk deurwachter, en zijn moeder Lize