Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X106r_623_1 NH_K_X106v_623_2 B NH_G_X088v_623_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 106r-106v, nr. 622 (primaire registratie).
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 88v, nr. 613 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Idem.a

Vgl. het in het register voorafgaande nr. NH 622 en nrs. NH 628-631. – Voor de datering zie de opmerking bij nr. NH 621.

Willaemb ..gravec van Heynnegouwend, van Hollande ende here van Vriesland maken cond allen luden. Want onse trouwe man ende ridder heren Diericf, burchgrave van Leyden, tjair mere oud ende cranc es also dat hi zine ambochten ende zine heerlichede ende anders sijn goed, beyde eyghen ende lieng, niet bedriven en mach tot ziere eren ende ziere oirbare, ende hi ons dair omme bi goeddencken veren Justinen, der burchgravinnen van Leyden, alle sine ambochten ende heerlichede ende al sijn goet, eyghen ende lien, ac ware dat gheleghen es, op ghedraghen hevet also langhe als hi levet te doen bedriven ende verwaren tot onser eren ende ziere oirbare, in manieren dat wi dair enen man in zetten sullen bi horen goeddencken ende die hem ghenoghet, alle die heerlichede ende ambochten ende goede voirscrevenh te bedriven ende te verwaren gheliken jof die burchgrave selve ware; ende soe wat van dien goede verscint, dair of sal hi hem gheven dat hem toe behoirt, ten ware jof si enighe boeten quite lieten ende ons dair of gheven dat ons toe behoirt. Ende omme sonderlanghe begheerte van den burchgrave ende van der burchgravinnen voirscreven soe nemen wi hem ende hoir ende hoir twie kinderen alse here Jan Sceve ende Jan Arndi hoir alre lijf ende hoir alre goed in onser sonderlanghe bescermte, ac wairt gheleghen es, ende gheloven der burchgravinnen na des burchgraven doyt te houden in half den eygheliken goede dat hi laten sal boven der scout die hi sculdich bliven sal ende kenliken es, ende dat wise houden sullen in sulker lijftochte alse hoirj die burchgrave voirs. ghemaict hevet mid onser hand ende wi bezeghelt hebben, ende dat wi niet ghedoghen en sullen dat men des burchgraven goed arghent verminderen sal ten zie bi ons ende bi hem ende bi hoir bi ghemeenen overeen draghen; ende alle stucken sonder arghen list.

Ende omme dat wi willen dat alle stucken voirscreven vaste ende ghestade bliven ende witteliken ende trouwelikenk ghehouden worden van ons ende van onsen nacomelinghen den burchgrave, der burchgravinnen, heren Janne Sceven ende Jan Arndel alse voirscreven es, soe hebben wi desen brief open bezeghelt mid onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe op sHeylichm Cruys dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dertich.

a
nl. de in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. NH 622 genoemde Dirk burggraaf van Leiden en zijn echtgenote Justine, burggravin B.
b
Willem B.
c
..grave.. B.
d
Heynn. AB.
e
Holl. AB.
f
Dirc B.
g
i verbeterd uit e A.
h
ontbr. B.
i
Airnde B.
j
h uit d A.
k
ghetrouweliken B.
l
Airnde B.
m
sHeylix B.
Oorkonder: graaaf Willem III
Destinataris: heer Dirk burggraaf van Leiden, ridder, en zijn echtgenote Justine, burggravin