Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A NH_K_X107r_628_1 B NH_G_X089r_628_1

A: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 107r, nr. 627 (primaire registratie).

Aan het eind van de tekst in de marge een horizontale streep.

B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 89r, nr. 618 (na 1336 sept. 20-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Burchgrave van Leyden.

Vóór de initiaal een horizontaal streepje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 587.

Vgl. nrs. NH 622 en 623 (de twee oorkonden die in de onderstaande tekst worden genoemd) alsmede nrs. NH 629-631.

Willaema ..graveb van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen ludenf dat onse trouwe man ende ridder here Diericg, burchgrave van Leyden, omme dat hi oud ende cranc es ons uph ghedraghen hevet al zine heerlichede, al sijn ambocht ende al sijn goed, eyghen ende leen, soe wairt gheleghen es, te doen bedriven ende te verwaren also langhe als hi levet, also als die opene brieve spreken die wi ende hi dair of hebben; ende hi sonderlinghe an ons begheert hevet dat wi hem ende veren Justinen sijn wijf, der burchgravinnen van Leyden, ende hoir twie zoenen alse heren Jani Scevej, ridder, ende Jan Arndek ende hore goed nemen wilden in onser sonderlinghe bescermte, soe hebben wi omme des burchgraven willen den burchgrave, der burchgravinnen, heren Jan Scevel ende Janm Arnden also verre als zi selve niene misdoen noch parlament maken in onsen lande hair lijf ende hair goed ghenomen ende nemen mid desen brieve in onser sonderlinghe bescermte, ende ombieden allen onsen bailiuwen van onsen landen van der gravescip van Hollando die nu sien jof namaels wesen sullen, ende sonderlinghe heren Janne van Polanen onsen bailiu van Rijnland, jof wie dair namaels bailiu wesen sal, dat si den burchgrave, der burchgravinnen, heren Jan Sceven ende Jan Arndp voirnoemt ende hoir goed van onsenq weghenr bescermen in ders manieren dat voirsproken es, sonder archlist, also dat zijs hem mid redene beloeven moghen, ende des niene laten alsot lief als zi ons hebben.

Ghegheven tote Sinteu Gheerden berghev des vridaghes na sinte Lambrechtsw dach int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

a
Willem B.
b
..grave.. B.
c
Heynn. AB.
d
Holl. AB.
e
etc. i.p.v. ende here van Vriesland B.
f
etc. i.p.v. allen luden B.
g
Dirk B.
h
ontbr. A.
i
de eerste letter onduidelijk, verbeterd uit s B.
j
Sceven B.
k
Airnde B.
l
Sceven B.
m
Han B.
n
Airnde B.
o
Holl. AB.
p
Airnde B.
q
onser B.
r
g verbeterd uit de aanzet van s B.
s
boven de regel toegevoegd B.
t
de o onduidelijk A.
u
Sente B.
v
b'ghe A.
w
Lambr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk burggraaf van Leiden, ridder, zijn echtgenote vrouw Justine, burggravin, en hun zoons heer Jan Scheve, ridder, en Jan Arnoud