Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B PC_K_X008r_017_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 217 (register 'Pauca collecta'), f. 8r, nr. 18 (1325 okt. 12 of kort daarna, naar onbekend voorbeeld).
Opschrift:

Dordrecht.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 43.

Wi Willem grave van Henegouwena, van Hollandb, van Zelandc ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi onsen lieven ende ghetrouwen scepen, Raet ende ghemene poirte van Dordrechte, omme menighen ghetrouwen dienst dien si dicke onsen ouders ende ons hebben ghedaen, belovet hebben ende ghezuoren alle hare handvesten, coren ende recht dat si van onsen ouderen betoghen moghen ende bescreven hebben, in wat manieren dat sise hebben, te houdene vast ende ghestade voer ons ende voer onsen nacomelinghen hem ende haren nacomelinghen.

Om dat wi hem dit vaste f ende ghestade houden willen, zoe hebben wi hem desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven te Dordrechtg inh den jare ons heren Mo CCCo ende viere des woensdaghes voer sinte Victoers dach.

a
Hen. B.
b
Holl. B.
c
Zel. B.
d
Vriesl. B.
e
Dordr. B.
f
hier zeker, doorgestreept B.
g
Dordr B.
h
onduidelijk door een beschadiging van het perkament B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: schepenen, Raad en gemene poort van Dordrecht