Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X001v_007_1 UT_G_X002r_007_2 C UT_K_X002r_007_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 1v-2r, nr. 5 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

a Vrouwe Marieb van Yselsteyn.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 2r, nr. 5 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Heer Aernoud van Ysselstein ende zin wyff.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 177, ad 1316 november 29. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 138-139, nr. 342.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Guydo bider ghenaden Goeds bisscop van Utrechtc doen cont allend etc. dat wi Marien onser dochter, heren Arnoudse wijf van Yselsteinef, ridders, ghegheven hebben ende gheven met desen brieve van ons ende van der herscappe van Aemstelle te houdene te rechten lene al dat goet dat Egghebrechtg van den Bosceh ende sine oudere houdende waren van der herscepei van Aemstellej ende dat ledich worden es an die herscappe van Aemstelk bi den Egghebrechtl voers., welke herscappe van Aemstellem van ons ende van onsen Stichte roeret ende dier oec nu in hebbinghe sijn. Vort an dien selven goede voers. dat Egghebrechtn voernoemd houdende was heb wi ghegheven ende gheven met desen brieve Aleydeno onser dochter, Otten Otten soens wijf  van Asperenp, die samende hant, also jof Marieq voernoemd sonder wittelike bort storve dit goet dan van ons te houdene ende van der herscape van Aemsteller voers. te rechter lene. Ende om dat wi weten dat dit ghoet ghecomen was van Egghebrechts voernoemd van sinen ouderen, so wiset ons reden ende ghenade dat wi ghebeden hebben ende bericht Marient ende Aleydenu onsen dochteren voirs. ende oec Aleytv bi consentew hoers mannes of dat goet an hoer quame ende met onsen wille ende met onser hant dit voerseide goed voerd verlienet hebben Lizabettenx, des vorghenoemds Engghebrechtsy zuster, te houdene van hem tez rechten lene. Ende voert ware dat zake dat Mariea' ende Aleidb' onse dochteren voerscreven beide zonder wittelike bord storven, so sal Lisabettec' voers. dit vorseide goet versoekend' daer sijt van rechte sculdich es e' versoeken, ende men zalt haer willelike verlienen.

Ende in een orconde ende in ene ghestadicheit al deser voerscrevenef' ponte zo heb wi onse seghele ende oec onser dochter ende hore manne voernoemd zeghele an desen brief doen hanghen. Ende wi Marieg' ende Aleith' voernoemd verghien dat wi dit voerseide goet Lizebetten vorghenoemd verlient hebben ende verlenen in desen brieve in allen manieren als hier staet voerscreven; ende wi Arnoudi', ridder, ende Otte, cnaep voerghenoemd, verghien dat dit al ghesciet es bi onsen consente ende bi onsen wille, ende hebben in orkonde dies onse zeghele an desen brief ghehanghen. Ende hier over waren onse ghetrouwe mannen haer Florens domproeft tUtrechtj', here Ghisbrechtk' here van Yselsteinel', Otte van Zulen, Heinricm' van den Rinen' ende Willemo' Godevoertsp' sone van Juitfaes, ende anders onse manne ende goeder lude vele. Dit is ghesciet tot Utrechtq' int jaer ons Heren M CCC ende XVI des zonnendaghes voer sinte Andriesr' dachs'.

a
hier Item, doorgestreept B.
b
Ma'ie B.
c
Utr. C.
d
ontbr. C.
e
Arn. B.
f
Yselsteyne C.
g
Egg. BC.
h
B gecorrigeerd, door andere hand B.
i
de tweede e verbeterd uit een p B.
j
Aemst. BC.
k
Aemst. BC.
l
Egg. BC.
m
Aemst. BC.
n
Egg. BC.
o
Aliden C.
p
Asp'en BC.
q
Mar. BC.
r
Aemst. BC, de A gecorrigeerd B.
s
Egg. BC.
t
Mar. BC.
u
Aliden C.
v
Alijt C.
w
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
x
Lizabett. B.
y
Engg. BC.
z
ten C.
a'
Mar. BC.
b'
Alijd C.
c'
Lis. BC.
d'
ver (v') bovengeschreven B.
e'
hier te C.
f'
voerscrevēne B.
g'
Mar. C.
h'
Aleyt C.
i'
Arn. BC.
j'
tUtr. C.
k'
Ghis. BC.
l'
Yselst. B; Yselsteyne C.
m'
Heinr'c of Hemr'c BC.
n'
in onduidelijk vanwege een inktvlek B.
o'
Will. C.
p'
Godevo'ts B; Godevairds C.
q'
Utr. C.
r'
Andr. B.
s'
des zonnendaghes voer sinte Andries dach ontbr. C.
Oorkonder: Gwijde bisschop van Utrecht
Destinataris: Maria, echtgenote van heer Arnoud van IJsselstein, ridder, en Aleid, echtgenote van Otto Ottenz. van Asperen, knaap, dochters van bisschop Gwijde