Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X002r_010_1 UT_G_X002v_010_2 C UT_K_X002r_010_1 UT_K_X002v_010_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 2r-2v, nr. 8 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gijsebrechta van Cats.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 2r-2v, nr. 8 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Gisbrecht van Cats.b

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 226.

Vgl. het volgende nr. UT 11.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Otte van Buren, Zueder van Bloemensteynec, Ghisebrechtd van Cats ende Jan van Salmonde maken cont allen luden dat Ghisebrechte van Cats voerscreven in onser jeghenwordichede quam in Culenburgherbroecf int Rietvelt in sijn selves gherechte voer Janne den Cuper sinen scoute, vor Willemg den Sluter, lantghenoeten, ende voer vele van den gheburen die daer naest gheseten sien van Lansmaerh, ende gaf Yolkeni Hacken van Malsemj tote eens edels prenchen behoef, ons liefs heren sgraven van Henegouwenk etc., enen vrien eyghendoem van III hoevenl lands legghende int Rietvelt voers., die Ghizebrechtm voers. legghende hadde alre naest boven Paveyen kerchof, daer die ene hoeve an die ene zide leghet an Paveyen kerchof voerscreven, ende die selve hoeve ende beide die ander hoeven sien anders an allen ziden beleghen mitter heren lande van Sinte Pieters tot Utrechtn, dat Jan o van Culenburch van den here voerscreven in pachte hout; ende dese drie hoeven lants also alsi gheleghen sijn worden daer vri ghekennet, ende Ghisbrechtp voers. ward daer daer uyt ghebannen ende Hacke voers. daer in ghebannen tote ons heren sgraven behoef voernoemdq, met rechte ende met ordele alsmen sculdich was te doene. Ende dat voerseide lant hebbe wi Otter, Sueders, Ghisbrechtt ende Jan belovet te waren jaer ende dach onsen lieven here den graveu voers. alsmen een vri eyghen erve sculdich es te waerne ende warburghen recht is; ende ic Ghizebrechtv voers. ghelove Otten, Zuedere ende Jan voers. van deser voerseider borchtoch scadeloes te quiten.

In orkonde etc. Datum te Lancmar feria sexta ante Martiniw hiemalis anno Domini M° CCC° XIX°x.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemy, Symonemz de Bentema', Gherardumb' Raeporst.

a
Gijsebr. B.
b
het opschrift in de bovenmarge van f. 2v C.
c
de eind-e deels verdwenen in een vouw in het perkament C.
d
Ghisebr. BC.
e
Ghisebr. BC.
f
Culenburgher | broec, na de c een geradeerde h C.
g
Will. C.
h
door andere hand s verbeterd uit c, en er uit een onleesbare letter B.
i
Jolken C.
j
Malsom C.
k
Heneg. B; Heynn. C.
l
door andere hand verbeterd uit morghen B.
m
Ghizebr. B; Ghisebr. C.
n
Utr. C.
o
hier van, doorgestreept B.
p
Ghis. BC.
q
hier en hierna delen van letters verdwenen in een vouw in het perkament C.
r
Otten C.
s
r tussengeschreven B.
t
Ghis. BC.
u
..grave C.
v
Ghisebr. C.
w
M'tini B.
x
I gecorrigeerd B.
y
Zuden. BC.
z
Sy BC.
a'
Bentē BC.
b'
Ghe BC.
Oorkonder: Otto van Buren, Zweder van Bloemenstein, Gijsbrecht van Kats en Jan van Salmonde
Destinataris: graaf Willem III