Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X002v_013_1 UT_G_X003r_013_2 C UT_K_X002v_013_1 UT_K_X003r_013_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 2v-3r, nr. 11 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wouter van Minden.

In de marge het volgnummer XI door andere hand herhaald.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 2v-3r, nr. 11 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Verbant Wouter van Mijnden.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 189-190.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen luden etc. doe ic verstaen Wouter van Mindena knape, heren Amelijs f.b van Minden riddersc, in kennesse dier waerheit dat ic mit minen vrien wille ende bi rade miere ghemene vriende mi ende mine nacomelinghe ewelike verbonden hebben ende verbinde met desen jeghenwordighen brieved op al mijne goit ende miere nacomelinghe met minen lieven gherechten here, enen edelen prinche heren Willamef grave van Henegouweng etc., daer ic mijn goith of houde ten rechten lene, ende mit sine nacomelinghe in derei manieren als hier na bescreven staet: dats te wetene dat ic Wouter voers. ende mine nacomelinghe nemmermeerj zullen doen noch werken jeghens minen lieven rechten here den gravek voernoemd noch jeghens sine nacomelinghe, marl ic ende mine nacomelinghe zullen hem helpen ende sine nacomelinghe jeghens elken man met rade ende met dade na al onser macht, met live ende met goede; ende vord waer dat zake dat ic jof mine nacomelinghe een huys timmerdem, dat soude sijn ende bliven een vri ende een leidich open huys mijns hereno sgraven voers. ende siere nacomelinghe tote al haren wille te besitten ende te ghebruken jeghens elken man wanneerp dat sies begheren ende eeschen met brieven jof met boden. Ende waer dat zake dat ic Wouter voers. of enich van minen nacomelinghe enich van desen voerseiden ponten braken jeghens onsen rechten here den graveq voers. jof jeghens zine nacomelinghe, dat God verbieden moet, ende sijt in hare waerhede proeven mochten, so soude dat huys ende al mijn goed jeghens minen rechten here den grave voers. ende sine nacomelinghe verboerd sijn ende vri ende ledich an hem ende sine nacomelinghe weder comen, sonder enich wedersegghen.

Ende omme dat ic Wouter voerseit wille ende beghere vor mi ende voer mine nacomelinghe alle dese ponten als si hier voer bescreven staen stade ende vaste ewelike te houden ende te bliven, soe hebbe ic desen brief bezeghelt met minen zeghele uythanghende; ende om meer zekerhede so hebbe ic minen lieve here heren Willamer grave etc. voernoemd te borghe gheset heren Ghizebrechts here van Yselsteinet, heren Arntu sinen ousten zone, heren Steven van Zulen, ridders, Zueder van Vianen, Zueder van Zulen, Harman van Zulen, Heynricv van Loenresloet, Ghizebrechtw van Ruwele, Gheretx Splinter van Nuwenrodey, Jan van Rijswijc, Splinter heren Dierixz sone ende Ghizebrechta' van den Pole, in dustanighen manieren dat deze voernoemde borghe, waer dat zake dat ic jof mine nacomelinghe in enighen pointen die hier voer bescreven staen deden jof wrochtenb' jeghens minen lieven gherechten here den grave voers. jof jeghens sine nacomelinghe, souden sijn jeghens mi ende jeghens mine nacomelinghe ons te letten ende te crenken ane live ende ane goede waer si moghen na al hare macht. Ende om dat ic Wouter voers. mi ende mine nacomelinghe hier in verbonden ende verwilcoerd hebbe met minen vrien wille alser voers. es, so bid ic den voernoemdenc' borghen dat si alle hare zeghele an desen brief hanghen biden minen, tenen orconde aldard' stucken die hier voer bescreven staen. Ende wi borghe voernoemd dor bede wille Wouters voernoemde' hebben onse zeghele ghehanghen an desen brieve biden sinen tenen orconde, want wiet kennen dat alle dese stucken also sien als hier boven bescreven staet. Ghegheven int jaer van zeventiene des zonnendaghes na sinte Victoersf' dach.

a
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament C.
b
sone C.
c
ridd' C.
d
b've, de v gecorrigeerd B.
e
ijn onduidelijk vanwege slatage van de inkt B.
f
Will. BC.
g
Heneg. B; Heynn. C.
h
it door andere hand op rasuur B.
i
diere C.
j
ne verbeterd uit m B.
k
..grave C.
l
mar van het voorafgaande woord gescheiden d.m.v. een verticale streep C.
m
boven de eind-e schreef een andere hand een afkortingsstreep B.
n
bliven C.
o
sheren C.
p
wāneer, de afkortingsstreep door andere hand B.
q
..grave C.
r
Will. BC.
s
Ghisebr. C.
t
Yselsteyne C.
u
Arnd C.
v
Henr. C.
w
Ghisebr. C.
x
Gher3 BC.
y
Niewenrode C.
z
Dier. C.
a'
Ghisebr. C.
b'
r gecorrigeerd B; vrochten, de v gecorrigeerd C.
c'
voirg. C.
d'
alder C.
e'
voen. B.
f'
Victors C.
Oorkonder: Wouter van Mijnden, knaap, zoon van heer Amelis van Mijnden, ridder
Destinataris: graaf Willem III