Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X003r_014_1 UT_G_X003v_014_2 C UT_K_X003r_014_1 UT_K_X003v_014_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 3r-3v, nr. 12 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Guy van Hennegouwena, broeder te Hollantb ende na biscop tUtrechtc.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 3r-3v, nr. 12 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende de doot van grave d Floris.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 11. – OSU V, p. 442-443, nr. 2960.

Vgl. het volgende nr. UT 15.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Guy van Henegouwene f maken cont allen luden die nu sien jof hier na wesen zullen dat onse lieve here onse broeder, mijn here Jan graveg van Henegouwenh, van Hollandi, van Zelandj ende here van Vriesland, alle dat goet ende gherechte dat waren houdende ende hebbende, in wat manieren dat ghenoemd es, Herman van Woerdek, Ghizebrechtl van Aemstelle, Ghizebrechtm van Yselsteyne, Arnoud van Bentscoepn ende alle die ghene die waren an rade jof an dade jof an velde daer haer Florens, bi wilen grave van Hollando, onse lieve neve daer God die ziele of hebben moete, ghemoerd ward jof ghevanghen, jof ballinghe sien omme sine doet, endep gheleghen es binnen den Ghestichte van Utrechtq, ende alle der gheere goet die borghe waren der voerseider Hermansr ende Ghizebrechtss op haer goet jeghens heren Florenche onsen lieven neve voers., ligghende in den voerseiden Ghestichte, ons hevet ghegheven ende verlient van hem te houdene in rechten lene met alden rechtet dat daer toe behoert, in allen manieren dat hiet hadde ende hem toe behoerde jof toe behoren mochte, ute ghenomen den Reygherbusch int land van Aemstelle ende die manscip van alle den voerseiden lande, welken busch ende manscep hi behoutu ende hevet te sinen behoef ende siere nacomelinghe. Ende dit goet voers. zullen wi van hem houden jof van zinen nacomelinghen in allen der manieren dat hier na bescreven staet, dat es te verstane: storve wi jof worde ons een bisscopdoem ghegheven jof een ander goed alse goet alse en bisscopdoem, zoe zoude dat goed voers. ende die lande weder comen ane hem met al den rechte dat hiet ons ghegheven hevet jof ane sine nacomelinghen, sonder weder segghen; ende wi zullen hem met den lieden wonende in den lande voers. dienen op onsen cost ende op der liede cost, ghelike alse hem die voerseide liede dienden ere hi ons die lande gaf ende si sculdich waren te dienen, beide in herevaerden ende in anderen dienste daer hi darv voerseider lude hevet te doene; ende hebben ons verbonden met ghezuoren eede ende met gheghevenre trouwen dat wi onsen lieven here onsen broeder ghetrouwe zullen wesen jeghens elken man die levet met al onser macht in allen stucken daer hies of sine nacomelinghen te doene hebben jof te doene moghen hebben, ende beloven in der manieren alse voerscreven es dat wi jeghens dese maniere dat ons dit goed voers. ghegheven es niet gaen noch doen en zullen, noch bi ons noch bi anderen, ende renuncieren helpen van bedrieghenesse ende alrehanderre helpe, gheestelike ende wareltlike ende in wat manieren dat ons mochte helpen.

Ende omme dat wi gheconsentiert hebben ende ons daer toe verbonden dat wi dat voerseide goed zullen houden in allen manieren alst voerscreven es van onsen lieven here onsen broeder voers., hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC des zaterdaghes na ons Heren opt vaerdw te Middelburchx.

a
Henn. B.
b
Holl't B.
c
tUtr. B.
d
hier Willem, doorgestreept C.
e
Heneg. B; Heynn. C.
f
hier etc. C.
g
..grave C.
h
Heneg. B; Heynn. C.
i
Holl. C.
j
Zeell. C.
k
Wourden C.
l
Ghisebr. C.
m
Ghizebr. C.
n
s tussengeschreven B; Benscoep C.
o
Holl. C.
p
ervóór gh, geëxpungeerd B.
q
Utr. C.
r
H'mans C.
s
Ghisebr. C.
t
met alden rechte ontbr. C.
u
t verbeterd uit e B.
v
der C.
w
op vaerd C.
x
Middelb. C.
Oorkonder: Gwijde van Henegouwen
Destinataris: graaf Jan II