Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X003v_015_1 C UT_K_X003v_015_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 3v, nr. 13 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Biscop Guy van Utrecht.

In de marge: Nota. – Onder de tekst een brede spatie, waarin onder UV-licht nog de direct uitgeveegde aanvang van een oorkonde van bisschop Gwijde te lezen is: Nous Guys par le grasce de Dieu eveskes dUtreit (?) faisons savoer a[...] ke nos; ook hier in de marge: Nota. Deze tekst ontbreekt in het duplicaat AGH 402.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 3v, nr. 13 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende de goeden van Amstel ende Woerden.

In de marge: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 47, ad 1305 maart. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 26, nr. 67.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 14.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Guy bider ghenaden Gods bisscop van Utrechta maken cond etc. dat dat goet van Aemstelle ende van Woerdenb ende al dat daer toe hoerd, dat ons onse lieve here ende broeder haer Jan van Avennes, grave van Henegouwenc, van Hollandd, van Zelande ende here van Vrieslandf, ghegheven heeft voer die tijt dat wi bisscop waren tUtrechtg te hulpen tonsen coste ende onser teringhe, kennen dat hi die vrucht, die bladinghe ende alle die vervalle van al dien goede van Aemstelle ende van Woerdenh voers. niet langer en heeft ghegheven dan te siere wille ende te sinen wedersegghen; ende so wanneer dat hi of sine nacomelinghe graven van Holland die ghifte van al dien gode voerscreven weder roupen willen, zoe zalt toe commen ende weder keren ghehelike ende al onsen lieven here ende broeder haer Jan grave voers. of sine nacomelinghen dat weder roupen zouden alse grave van Holland, ende anders gheen recht so en hebben wi noch en eeschen bi ghenen liste int voerseide goed van Aemstelle ende van Wordeni ende al dat daer toe hoerd. Ende so wanneer dat hi of sine nacomelinghe graven van Holland dat goed voerscreven weder roepen ende ons weder segghen, zo zalt hem quite ende vri bliven, ende wi na dien noch niemant van onsen weghen en moghen nemmermeer recht eischen an tgoed van Aemstelle ende van Woerdenj voers.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelek. Ghedaen int jaer ons Heren M CCC ende vive in die maent van maerte.

a
Utr. C.
b
Wourden C.
c
Heneg. B; Heynn. C.
d
Holl. BC; deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven.
e
Zeell. C.
f
Vriel. (sic) B.
g
tUtr. C.
h
Wourden C.
i
Wourden C.
j
Wourden C.
k
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
Oorkonder: bisschop Gwijde van Utrecht
Destinataris: graaf Jan II