Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X004v_021_1 C UT_K_X004v_021_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 4v, nr. 19 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die heere van Asperena.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 4v, nr. 19 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende tverly van Asperenb; c eerste opdrachte.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 129, ad 1313 januari 12. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 115, nr. 282.

De onderstaande oorkonde is uitgevaardigd op dezelfde dag dat graaf Willem III te Haarlem de beleningsoorkonde voor Otto van Heukelum uitvaardigde (Van Mieris, CHZ II, p. 129, ad 1313 januari 12; Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 115, nr. 281), van welke kan worden verondersteld dat daarin de paasstijl is toegepast (zie de Inleiding); die jaarstijl wordt derhalve ook voor de onderstaande oorkonde aangenomen.

Zie voorts de notitie aan het slot van nr. UT 25.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Ic Otte van Hoclem here van Aspere, knape, make cond etc. dat ic minen lieven here heren Willamed, grave van Henegouwene, van Hollandf etc., op ghedraghen hebbe met vrien wille mine vrie heerscap van Aspere, gheleghen tusschen Larosteghe ende den Broecvliete, ende die poirte g Aspereh, endei hebse ontfanghen van hem te houden toet enen rechten erfleene, also dat niet versterven en moghe die heerscap ende die poerte, ende zullen comen op minen naesten erfnamen, ist manhoft istj wijfhoeftk; ende dat ic ende mine nacomelinghe daer rechten zal an halze ende an hoefde, an hoeghe ende an laghe, ghelike dat ic te voren plach eer icse hem op gaf, ende des gherechts en zal hi hem niet onderwinden. Ende hier bi zal Hasperel die poirte zine opene poirte wesen wanneer dat hijs te doene hevet; ende ic love voer mi ende mine nacomelinghe minen here den grave voernoemd te dienen alse een trouwe man sinen here sculdich es te dienen.

Ende omme dat ic wille dat ditm vaste ende stade blive, zo hebbe ic ghebeden minen lieven here heren Ghyen, bisscop toet Utrechn, dat hi in orkonde der sticken die vorscreven sieno dese lettere ghemeene mit mi bezeghelen wille. Ende wi Gheye, bider ghenaden Gods bisscop toet Utrechtp, hebben om bede Otten van Hoclem, here van Asperenq voernoemd, desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende dertiene des vriendaghes na Dertiendaghe.

a
Asp'en B.
b
Asp'en C.
c
het volgende door andere hand C.
d
Will. BC.
e
Heneg. B; Heynn. C.
f
Holl. BC.
g
hier van C.
h
Asp'en C.
i
ontbr. C.
j
jof C.
k
ist manhoft ist wijfhoeft verbeterd uit ist man ofte wijfhoeft B.
l
Hasp'e B; Halp'e C.
m
verbeterd uit ic B.
n
Utrecht C.
o
ontbr. C.
p
Utr. C.
q
Asp'en BC, de s tussengeschreven C.
Oorkonder: Otto van Heukelum, heer van Asperen
Destinataris: graaf Willem III