Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X004v_022_1 UT_G_X005r_022_2 C UT_K_X004v_022_1 UT_K_X005r_022_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 4v-5r, nr. 20 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Heere Gijsbrechta van Yselsteyn.

In de marge twee maal een kruis, zowel op f. 4v als op f. 5r.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 4v-5r, nr. 20 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende tersteb tverly van Yselstein.

In de marge een kruis.

De onderstaande oorkonde is uitgevaardigd een dag nadat graaf Willem III te Aken een beleningsoorkonde voor voor Gijsbrecht van IJsselstein uitvaardigde (zie nr. UT 131 bis), van welke kan worden verondersteld dat daarin de paasstijl is toegepast (zie de Inleiding); die jaarstijl wordt derhalve ook voor de onderhavige oorkonde aangenomen.

Vgl. het volgende nr. UT 23, een oorkonde met vrijwel dezelfde inhoud; blijkbaar is een van beide een gecorrigeerde heruitvaardiging. Zie voorts de notitie aan het slot van nr. UT 25.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, ic Ghizebrechtc van Yselsteined saluit ende kennesse der waerheit. Ic make u cont dat mi een hoech edel prinche, mijn lieve here here Willaeme grave van Henegouwenf, van Hollandg etc., bi zire ghenade ende wille weder ghegheven hevet ende verliet van hem te houdene thuys van Yselsteyne ende twie ende dertich morghen lands daer thuis op staet, zeven hoevene lands ende ene halve ten Gheineh, zestich morghen lands in Ripiker waerdi, vierende viertich morghen lands in Benscoep, vive ende zeventich morghen lands in Polsbroec, achtien morghen lands in Hoencoep ende twaelj morgen k lands in Bloclandl, wilc huis ende land ic nu verliem ende bekenne dat ict houde te rechten leene van minen lieven here den graven voernoemd ende van sinen erfnamen ende nacomelinghen graven van Hollando voer mi ende minenp erfnamen ende nacomelinghen.

Ende omme dat ic dit wille houden vaste ende stade, zoe hebbe ic minen lieven here den grave voernoemd dese lettere ghegheven bezeghelt met minen zeghele ute hanghende. Ghedaen toet Aken des ander daghes na Dertiendach int jaer ons Heren M CCC ende achte.

a
Gijsbr. B.
b
door andere hand bovengeschreven C.
c
Ghisebr. C.
d
Yselsteyne C.
e
Will'm B; Will. C.
f
Heneg. B; Heynn. C.
g
Holl. BC.
h
Gheyne C.
i
Ripiker waert C.
j
aldus B; twaelf C.
k
hier morgen herhaald B.
l
de eerste l gecorrigeerd B.
m
v gecorrigeerd B.
n
..grave C.
o
Holl. BC.
p
ontbr. C.
Oorkonder: Gijsbrecht van IJsselstein
Destinataris: graaf Willem III