Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X005r_023_1 C UT_K_X005r_023_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 5r, 21(wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

In de marge een kruis.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 5r, 21( (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Gisbrecht van Ysselstein.

Editie/regest: Van Mieris, CHZ II, p. 71, ad 1308 januari 6.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 22, een oorkonde met vrijwel dezelfde inhoud; aldaar ook meer over de datering ervan. Zie voorts de notitie aan het slot van nr. UT 25.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen, ic Ghizebrechtb van Yselsteyne, ridderc, saluit ende kennesse der waerheden. Ic make cond dat mi een hoech edele prinche, mijn lieve here hare Willaemd grave van Henegouwene, van Hollandf etc., bi ziere ghenade ende bi sire wille weder ghegheven heft ende verliet van hem te houdene thuis van Yselsteyne ende twie ende dertich morghen lands daer thuis op staet, ende dat land dat Jans van Houtemg was, gheleghen op die grafte te Yselsteineh an die noerd zide, zevene hoeven landsi ten Gheinej ende ene halve, zestich morghen lands in Ripiker waerd, vier ende viertich morgen lands in Benscoep, vive ende zeventich morgen lands in Polsbroec ende twaelf morghen lands in Blocland, wilc huis ende land voers. ic verlie ende bekenne dat ict houde te recten lene van minen lieven here den gravek voernoemd van sinen erfnamen ende nacomelinghen graven van Hollandl voer mine erfnamen ende nacomelinghen.

Ende omme dat ic dit wille houden vaste ende ghestade ende voerdwaerd meer ghehouden zi van mi ende van minen nacomelinghen, hebbe ic desen brief bezeghelt met minen zeghele ende ghegheven minen lieven here den gravem voers. Ghedaen tote Aken des anders daghes na Dertien daghe int jaer ons Heren M CCC ende achte.

a
nl. Gijsbrecht van IJsselstein, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 22 B.
b
Ghisebr. C.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
Will. BC.
e
Heneg. B; Heynn. C.
f
Holl. B; van Holland ontbr. C.
g
t onzeker B; Houtē C.
h
Yselsteyne C.
i
s bovengeschreven C.
j
Gheyne C.
k
..grave C.
l
Holl. BC.
m
..grave C.
Oorkonder: Gijsbrecht van IJsselstein, ridder
Destinataris: graaf Willem III