Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X005r_024_1 UT_G_X005v_024_2 C UT_K_X005r_024_1 UT_K_X005v_024_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 5r-5v, nr. 22 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Otte van Yselsteyn heeren Gijsebrechts zoon.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 5r-5v, nr. 22 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Heer Otte Gisbrecht z. van Ysselstein.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 163. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 133-134, nr. 328.

Vgl. de voorafgaande nrs. UT 22 en 23. Zie ook de notitie aan het slot van nr. UT 25.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen make ic kont, Otte heren Ghizebrechtsa sone van Yselsteineb, dat mi een hoech moghende prinche mine lieve here, here Willaemc grave van Henegouwend, van Hollande etc., heeft ghedaen zulke gratie dat waer dat zake dat mijn here mijn vader storve voers. ende haer Arnoudf mijn broder na hem doet bleve sonder wittachtighe gheboerte van sinen live, dat hi mi thuys te Yselsteyne ende alsulc goed alse mijn here mijn vader voers. van hem houdet verliet hevet ende verlien zal van hem te houden in al der manieren dattet mijn here mijn vader voers. van hem hout. Ende hier bi zal ic minen lieven here den grave voers. dienen ende sinen nacomelinghen wittelike ende trouwelike alse een trouwe man sinen here sculdich es te dienen, niement ute ghenomen, daer ict met eeren doen mach, also langhe als ic dit voerseide huus ende goed van hem houden wille ende van sinen nacomelinghen graven van Hollandg; ende so wanneer ic hem of sinen nacomelinghen niet langher dienen en wille h alst voers. es, des God verdei, zal ic hem thuis voers. rumen ende tgoed weder op draghen.

Ende omme dat ic minen lieven here den grave voers. dit vaste wil houden dat hier voerscreven staet in goeder trouwen, so heb ic ghebeden enen ersamen vaderj in Gode minen lieven here den bisscop van Utrechtk ende minen here minenl vader voernoemd dat si dese lettere in minen name ende voer mi hebben bezeghelt met haren zeghelen, want ic noch ghienen zeghel en hebbe. Ende wi Guy van Henegouwenm, bisscop van Utrechtn, ende Ghizebrechto van Yselsteinep, riddere, kennen dat Otte voers. alle dese voerseide voerwaerden beloeft hevet te houden ende te doene den grave voers., ende hebben bi beden van Otten voers. ende in kennessen van allen zaken voers. dese lettere bezeghelt met onsen zeghelen uythangende. Ghedaen in die Haghe in Jaers avonde in Hollandq int jaer ons Heren M° CCC ende XV.

a
Ghisebr. C.
b
Yselsteyne C.
c
Will. BC.
d
Heneg. B; Heynn. C.
e
Holl. B; van Holland ontbr. C.
f
Arnd C.
g
Holl. BC.
h
hier alse, doorgestreept B.
i
vorden C.
j
d gecorrigeerd, mogelijk uit n B.
k
Utr. C.
l
het begin van het woord gecorrigeerd C.
m
Heneg. B; Heynn. C.
n
Utr. C.
o
Ghisebr. C.
p
Yselsteyne C.
q
Holl. B.
Oorkonder: Otto zoon van heer Gijsbrecht van IJsselstein
Destinataris: graaf Willem III