Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X005v_025_1 C UT_K_X005v_025_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 5v, 23 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Gijsebrechta van Nyenrode.

In de marge twee kruisen.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 5v, 23 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende thuijs tot Nyenroede; b erste opdrachte.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesenc, Ghizebrechtd van Nyenrodene saluyt ende kennesse der waerheit. Ic make u cond dat ic enen edelenf prinche, minen lieven here heren Willameg grave van Henegouwenh, van Hollandi etc., hebbe op ghedraghen ende ghegheven den eyghendoem van minen huze datmen hiet Nyenrode, ende enen vierdel lands die gheleghen es van den Broecdijc uyt streckende in die Vecht, daer dat huys op staet, wilc huys ende land mi mijn lieve here voers. verliet ende ghegheven hevet van hem te houden te rechten erflene, in zulker maniere dat dat voerseide huys sijn open huys si ende wesen zal sinen orbaer ende sinen wille mede te doene so wanneer hies noed of te doen hevet; ende hi heeft mi beloeft waer dat zake dat ic hier omme enighen scade name an mijn huys of an anders minen goede, dien soude hi mi ghelden te mijns selfs zegghen. Voerd so heeft hi mi beloeft waer dat zake dat ic in enighen orloghe quame, dat hi mijn helper wesen soude ende dat hi mi niet en soude laten verdervenj, hine soude mi in den minen houden also verre als ics ane hem bliven woude; ende worde mijn huys voers. beleghen, dat hijt ontsetten soude. Ende hi heeft mi hier op sine lettere ghegheven bezegheltk met sinen zeghel uyt hanghende.

Ende om dat ic minen lieven here voers. mit minen huze dienen wille ende sinen nacomelinghen graven van Hollandl, dat ic van hem te lene ontfanghen hebbe in al der maniere dat hier voerscreven staet, soe hebbe ic hem dese lettre ghegheven bezeghelt met minen zeghel ute hanghende. Ghedaen in die Haghe des zonnendaghes op onser Vrouwen dach te midden oeste int jaer ons Heren M CCC ende elve.

 

Iste sex littere superscripte sunt sub Iacobo de Malbodio.

a
Gijsebr. B.
b
het volgende door andere hand C.
c
etc. i.p.v. die desen ... lesen C.
d
Ghisebr. C.
e
Nyenroeden C.
f
de eerste e tussengeschreven C.
g
Will. BC.
h
Heneg. B; Heynn. C.
i
van Holland ontbr. C.
j
het eind van het woord gecorrigeerd B.
k
ontbr. C.
l
Holl. C.
Oorkonder: Gijsbrecht van Nijenrode
Destinataris: graaf Willem III