Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X005v_026_1 UT_G_X006r_026_2 C UT_K_X005v_026_1 UT_K_X006r_026_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 5v-6r, nr. 24 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Campen.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 5v-6r, nr. 24 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Campen.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 44-45. – Niermeijer, Bronnen economische geschiedenis beneden-Maasgebied, p. 82, nr. 170.

Vgl. nrs. UT 3 en 40.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Henegouwenc etc. allen den ghenen die desen d brief sien zullen jof horen lezen, saluyt ende kennesse der waerheit. Sint die coepmanne van der stede van Campen die tote nu toter havene diemen hiet Zuin mit hore comenscip plaghen te varen nu toet onser haven van Dordrechte jof toet anderen steden daerd hem becoemt binnen onsen lande met horen comenscap van desen daghe voerd begheren te varen ende achtinghe hebben, ende wi ane sien ende merken dat van hare toe coemste al onse land orbaer ende eer hebben mach; es dat si hare vaerd alse voers. es tote onsen lande maken, gheve wi hem zulke vrihede ende gratie alse hier na bescreven es.

In den eersten, es dat dese voerseide coepmanne van Campen scip brekinghe ghedoghen ende hoer goed toet onsen lande coemt, dat goed zullen wi doen houden onder onse machte een jaer ende enen dach gheheel also: es datter yemant levendef die die scipbrekinghe ghedoghet hevet coemt binnen deser voerseider tijd, of der gheenre erfnamen dier doet sijn met wittachtighen orkonden of mit warachtighen tekenen, ende dat goed eyschen, men zal hem sijn goed wedergheven sonder weder tale; ende es dat zake dat binnen der voerseider tijd niemant dat goed ane sprect, zoe moghen wi dat voerseide goed an ons trecken of die ghene die van ons verlient es, ende dat zal hi doen bi onsen orlove.

Voerd zullen dese coepmanne, bi wat weghe si in onsen lande varen ende voer onse tolne willen varen, gheven van elken last harinx II d. Enghelscheg van tollen, ende elken hode tarwe of rogghe IIII d. Hollandsh, ende van gherste of evene II d. Hollandsi, van elken hoed erweten of bone I Enghelschej peningk; ende van anderen goede dierl niet voerscreven en sien, daer of zullen si gheven tolne sulc als si plaghen te gheven inder voerseider havene van den Zuene. Ende es dat zake dat si eens tollen verghouden hebben van horen gode, so en sien si niet meer sculdich daer of tolne te gheven. Ende es dat zake dat si enich goed copen in onsen lande ende dat buten lande voren, so sullen si gheven tolne alse ander coepmanne pleghen te gheven in desen caes; ende es dat zake dat dit goed dat si gheleit hebben in onsen lande willen weder leiden, hier of en zullen si ghine tolne gheven meer dan si ghegheven hebben.

Voerd gheven wi hem, is dat zake dat dese voerseide coepmanne jof hare ghezellen jof hare ghesinne van enen scepe onder hem vochten in een scip sonder manslachte, dat zullen die coepman onder hem doen beteren also dat reden es ende eerlike; ende es dat zake dat luden van tween scepen onderlinghe vochten, dat zal onse rechter doen beteren bi coepmanne die die vorseide zake niet an en gaet. Ende es dat zake dat dese vorseide coepmanne jof hoer knapen buten horen scepe vochten opt land, dat souden si beteren m na der witte van den lande. Ende van desen fayte en zal niemant en sijn ghepijnt noch in persone noch in goede, sonder dier ghene die sculdich werden daer of.

Hier boven hebben wi dese voerseiden coepmannenn ontfaen ende hoer goed te coemeneo, te merren, weder te keren after al onse land op onse vaste ende zeker gheleide; ende waer dat zake dat hem yemant onrechte dede in haren persone jof in horen gode, wi sullen hem dat onrecht dat hem ghedaen es redelike doen beteren. Ende waer dat zake dat enich twist roerde twuschen ons ende onsen lande an die ene zide ende tuschen den bisscop van Utrechtp haren here ende sijn land an die ander zide, dat die coepmanne moghen comen in onsen lande met hore comanscippe op onse gheleide voers.

Ende waer dat zake dat yemant hoer goed cofte, die coepman zal hem ghenoech doen binnen den zelven daghe jof hi zal hem zekerhede doen binnen den zelven daghe, also als si over ene draghen ende den ghenen ghenoghet die dat goed vercofte; ende es dat zake dats die coper niet en doet, so mach die vercoper na dien daghe voerseit metq sinen gode dat vercoft was sinen wille doen.

Ende so wat goede dat si toet horen eighen orbaren, dat es te verstaene van spisen, van clederen, van anderen horen orbaer die zi behoeven, int scip copen, daer of en zullen si ons en ghine tolne gheven.

Vord so willen wi dat alle wichtelike goed bi der waghe worde gheweghenr.

Ende alle dese voerseide zaken ende elkerlike bi hem so hebben wi desen voerseiden coepmanne ghegheven, behouden ons ende hem vrie machte daer toe te doene, te wandelen, te corrigiren also als ons beiden orbaer dinkets; ende ghebiedent allen onse tolnaren dat si van desen voerseide coepmanne van Campen ghiene meer tollen u eyschen noch nemen dan hier voerscreven es.

Ende al dese voerseide vrihede hebben wi desen voerseiden coepmanne ghegheven in alre manieren alse voerscreven es, durende zes weken na onsen weder roepen.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven int jaer ons Heren M° CCC ende viere in sinte Katelinen daghe.

a
Will. B.
b
..grave C.
c
Heneg. B. van Henegouwen ontbr. C.
d
hier die desen herhaald C.
e
Dordr. BC.
f
verbeterd uit leve de B.
g
Enghel. B; Engh. C.
h
Holl. BC.
i
Holl. BC.
j
Enghel. B.
k
penninc C.
l
dair C.
m
hier bi, geëxpungeerd B.
n
gecorrigeerd B.
o
em onduidelijk vanwege een correctie B.
p
Utr. C.
q
verbeterd uit niet d.m.v. radering van het accent op de i B.
r
ghe bovengeschreven B.
s
of denket (de tweede letter door correctie onzeker) B.
t
het woord om een gaatje in het perkament heen geschreven B.
u
hier en C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de kooplieden uit Kampen