Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X007r_032_1 UT_G_X007v_032_2 C UT_K_X007r_032_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 7r-7v, nr. 30 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die heere van Yselsteyn, roerende Benscoop ende Polsbroeck.

In de marge twee kruisen, een op f. 7r en een op f. 7v.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 7r, nr. 30 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Gisbrecht heer van Ysselstein.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 181-182, ad 1317 maart 21.

Afschriften van deze oorkonde bevinden zich ook onder nr. AW 8 (in de registers Amstelland) en nr. WI 416 (het register van graaf Willem IV). De kopie in het grote register Amstelland is ouder dan B in het grote register Utrecht, maar deze laatste is gezien enkele tekstuele afwijkingen waarschijnlijk niet daarnaar afgeschreven; beide afschiften zullen zijn vervaardigd naar de verloren primaire registers Amstelland respecievelijk Utrecht. Het afschrift B in het onderhavige nr. UT 32 is van betere kwaliteit dan die in AW en WI, reden waarom het als basis voor de editie is gekozen. In de onderstaande tekst zijn de varianten uit AW in de voetnoten opgenomen onder de siglen D en E (voor resp. het grote en het kleine register Amstelland), die uit WI onder het sigle F.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wia Willaemb gravec van Heynnegouwend, van Hollande etc. maken kond allen ludenf dat voir ons quam in jeghenwoerdichedeng edelre luden, onsen lieven ende ghetrouwenh mannen Gheraerdei here van Voirnej, burchgrave van Zelandk, Arndl van Adighem here van Pariausm, Woutersn here van Bouzieso onsen neven, Janp Saussetsq here van Boussietr, Jans Villainst ons baliuys van Heynnegouwenu, ridderen, ende Jans Berniers knape, een edel man ons liefsv ende ghetrouwe Ghisebrechtw here van Yselsteyne, ridderx, ende ontfenc van ons alsulc goed als hier na volghet: in den eersteny tgherechtez ende tiende van Benscopea', groete ende cliene; item twie ende dertich morghen lands an die oude hofstede in Benscopeb'; item die ghifte van der kerke in Benscoep; item tgherechte ende tiendec' cleyne ende groete in Polsbroeked', an die noirtzide van diene' dorpe; item thalve gherechte van Obburenf' ende die halve viskerie in dien zelven gherechte; wilc goed voirseyd roerende was van der herescappien van Aemstelleg', ende hem ghegheven hebben ende gheven in rechtenh' lienen te houden van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen.

In orkonde desen brievei' etc.j' Ghegheven ende ghedaen des manendaghes na sinte Gheertrudenk' dach tote Berghen in Heynnegouwenl' int jaer ons Heren M CCC ende zeventienem'.

a
ontbr. F.
b
Will. CDE; Willem F.
c
..grave CE.
d
Heynn. BF. van Heynegouwen ontbr. CDE.
e
Holl. BD; van Holland ontbr. CE.
f
etc. i.p.v. allen luden CDE.
g
jeghenwoerdiche D.
h
trouwen i.p.v. lieven ende ghetrouwen F.
i
Gherarde C; Gher'de DE; Gher. F.
j
Voerne D.
k
Zel. B; Zeell. CE; Zelant F.
l
Arnt D; Airnoud C.
m
Paiaus BCDEF.
n
Wouter E.
o
Bouzeis DE.
p
Jans F.
q
Zantssets D; Zands | sets E; Saussers F.
r
de tweede s gecorrigeerd B. Boussoit DE; Bossuyt F.
s
Johans F
t
Villanis BC; Vilains F.
u
Heynn. BCF; Heneghouwen D; Heneg. E.
v
lief DE; onse lieve i.p.v. ons liefs F.
w
Ghisebr. CE; Ghizebrecht D; Ghijsebr. F.
x
ri gecorrigeerd B.
y
r bovengeschreven D.
z
gherechte DE.
a'
Benscoepe C; Benscoep DEF.
b'
Benscoep DEF.
c'
ende tiende ontbr. BC.
d'
Polsbroec CDEF.
e'
den CE.
f'
Oudbuyren F.
g'
Aemstel DF.
h'
gherechten B; gherichten C.
i'
desen brieve ontbr. CF.
j'
boven de regel toegevoegd C; In orkonde desen brieve etc. ontbr. DE.
k'
Ghertruden CDEF.
l'
Heynn. BC; tote Berghen in Heynnegouwen ontbr. DEF.
m'
anno XVIIo i.p.v. int jaer ... zeventiene F.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht heer van IJsselstein, ridder