Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X010r_042_1 C UT_K_X010r_042_2 UT_K_X009v_042_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 10r, nr. 41 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die abt ende convent van Pouwels cloester tUtrechta.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 9v-10r, nr. 40 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende vander verpachtinge van alle de goede van Zwyndrecht mit thienden ende anders.

In de linker- en rechtermarge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 323. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 235-236, nr. 583.

Vgl. ook de volgende nrs. UT 43 en 44.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen etc. Wi Heynricb bi der gratienc Gods abt, ende dat mene convent van Sented Pouwels tUtrechte doen te verstaen dat wi omme sonderlinghen orbair ons godshuys hebben mit consente ons gheestelijx vaders heren Johansf van Diest, ons heren des biscop van Utrechtg, ende mit goede ghansen beradeh verpacht eneni hoghen edelen prinche, onsen lieven here heren Willaemj grave van Heynnegouwenk, van Hollandl etc., hem ende sinen nacomelinghen ewelike alse tote enen eweliken pachte alle ons ende ons godshuys goed dat gheleghen es binnen den palen van Zuyndrechtm ende Harenn Heyenland ende in die Lendeo tuyschen die Merewedep ende dieq Dubbel, streckende an Berendrechtr ende tuyschen Rieder wairt ende Dordrechts, is dat erve, tiende, tijns, pacht, ghifte van kerken, gherechte hoghet ende laghe, leen manne ende manscippe, ende ghemeenliken altgoed dat wi dair hebben mit alle dien rechte dattet gheleghen es, sonder archlist, om hondert pond zuarter Tornoyseu, enen goeden groeten coninx Tornoysev over sestien penning gherekent, of ander goed payment dair voir, te betalen onsen abt of sinen nacomelinghen die wesen sullen elcs jaersw op des voirs. graven of siere nacomelinghe dairx dat voirseyde goed op comen sal, cost, anst ende arbeyd, sonder archeyd, tUtrecht  in onsen cloester van Sente Pouwels alle jaer die comen sullen na der daten van desen brieven, die ene helfte van den voirseyden hondert ponden toit sente Jans misse te midzomery ende die ander helfte te sente Martijnsz misse in den wintera', of binnen viertien daghen na elken termijn onbegrepen. Wair dat sake dat die voirseyde grave jof sine voirs. nacomelinghe des niet en daden ende dien pacht niet en betailden toit elken termijn of binnen viertien daghen dair na alse voirscreven es, so wair hi of sine nacomelinghe ons sculdich te betailen tUtrecht in allen dien pontenb' alset voirscreven es van dien termine die helfte meer, binnen ses weken na dien voirs. viertien daghen; wair oec dat hi of sine voirs. nacomelinghe dien dubbelen pacht niet en betailden tUtrecht binnen den voirs. ses weken in allen dien manieren alst voirscreven es, so verlore hi of sine nacomelinghe al dat recht dat hi of sine nacomelinghe hebben of hebben moghen an die voirscreven goede, ende dat goed quame weder vri endec' los ane ons ende onsed' voirs. godshuys, sonder enich wedersegghen. Mit dus ghedanighen vorwairden diee' die voirs. gravef' ende sine nacomelinghe sullen houden dat voirs. goed ende onse ende ons godshuys van Sente Pouwels manne ende hoir rechte leenvolghers alse van goede dat in den voirscreven palen beleghen es, in alle dien rechte dat dat goed gheleghen es, ende alse die voirs. manne dat goed houden ende houden plaghen van ons ende van onsen godshuse, tenne ware dat hi of sine nacomelinghe behouden ons godshuysg' recht mit dier voirs. manne wille anderh' voirwairde makede; sonder alrande archeyt.

Ende in orkonde alle deser dinghe so hebben wi Heynrici' abt ende dat mene convent van Sente Pouwels voirs. desen brief bezeghelt mit onsen seghelen. Ghegheven int jaer ons Heren M° CCC° drie ende twintich des anders daghes na sente Barthelmeusj' dach.

 

k' Hanc litteraml' Gherardusm' posuit sub Enghelbarton'.

a
tUtr. B.
b
Henr. C.
c
na de g enkele geradeerde letters, waarvan de eerste een h was B.
d
Sinte C, deze variante hierna niet meer aangegeven.
e
tUtr. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
Jans C.
g
Utr. BC.
h
be bovengeschreven B.
i
ende B.
j
Will. C.
k
Heynn. BC.
l
Holl. B; van Holland ontbr. C.
m
Zwindr. C.
n
He'n C.
o
Linde C.
p
M'ewede BC.
q
ontbr. C.
r
Barendrecht C.
s
Dordr. BC.
t
na de e een geradeerde n B.
u
Tor. B; Torn. C.
v
Tor. B; Torn. C.
w
tsyaers C.
x
gecorrigeerd B.
y
24 juni.
z
M'tijns BC.
a'
11 november.
b'
lezing onduidelijk (pnoten?) B; poynten C.
c'
en B.
d'
ontbr. C.
e'
aldus BC; wel te lezen als dat.
f'
grave voirs., de juiste volgorde aangegeven d.m.v. verwijstekens B.
g'
d verbeterd uit s C.
h'
an der BC.
i'
Henr. C.
j'
Bertelmeus C.
k'
hier C.
l'
boven de regel toegevoegd C.
m'
Gher'dus B; Ger'dus C.
n'
Enghelb'to C.
Oorkonder: Hendrik abt en het convent van Sint Paulus te Utrecht
Destinataris: graaf Willem III