Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X010r_044_1 UT_G_X010v_044_2 C UT_K_X010r_044_1 UT_K_X010v_044_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 10r-10v, nr. 43 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Comes adhuc de eodem.a

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 10r-10v, nr. 42 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Roerende de voors. erfpacht.b

In de linker- en rechtermarge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 324. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 236, nr. 584.

Vgl. nrs. UT 42 en 43.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc bi der ghenaden Gods graved van Heynnegouwene etc. doen te weten etc. dat wi bi ghemenen consente ons lieven neven herenf Jans van Diest, des biscops van Utrechtg, ghepacht hebben tieghens gheestelike lude heren Heynrich abt ende tieghens dat ghemene convent van Sentei Pouwels tUtrechtj ewelike alse toit enen eweliken pachte al hoir ende hoirsk godshuys goed dat gheleghen es binnen den palen van Zuyndrechtl ende Herenm Heyen land ende in die lande tuischenn die Merewedeo ende die Dubbel, streckende an Berendrechtp ende tuyschen Riederwairtq ende Dordrechtr, is dat erve, tiende, tins, pacht, ghifte van kerken, gherechten hoghe ende laghe, leen manne ende manscippe, ende ghemenlike al dat goed dat si dair hebben mit alle dien rechte dattet gheleghen is, sonder arghenlist, om hondert pond zuarter Tornoyses, enen goeden coninx Tornoyset voir sestien penning gherekentu of ander goed payment dair voer, te betailen dien voirseyden abt ofv sinen nacomelinghen die wesen sullen elcs jaersw op onsen ofx onser nacomelinghe dair dat voirseghedey op comen sal, costz, anst ende arbeyd, sonder archeyt, tUtrecht in data' cloester van Senteb' Pouwels alle jare die comen sullen na date van desen brieve, die ene helfte van dien voirs. hondert ponden te sente Jans misse te midzomerc' ende die ander helfte te sente Martijnsd' misse in den wintere' of binnen viertien daghen na elken termine onbegrepen. Wair dat wi of onse nacomelinghe des niet en daden ende dien pacht niet en betailden toit elken termine of binnen viertien nachten dair na alse voirscreven es, so waer wi of onse voirseyde nacomelinghe sculdich te betailen tUtrecht in allen puynten dattet voirscreven es van dien termine die helfte meer, binnen ses weken na den voirseyden viertien daghen; waer oec dat wi of onse voirs. nacomelinghe dien dubbelen pachtf' niet en betailden tUtrecht binnen den voirscreven ses weken in allen manieren alset voirscreven es, zo verloren wi of onse nacomelinghe al dat recht dat wi of onse voirs. nacomelinghe hebben of hebben mochten an dien voirscreven goede, ende dat goed quame weder vri ende los ane die voirs. abt, convent ende hoir godshuys, sonder enich wedersegghen. Mit dusghedanigheng' vorwairden dat wi ende onse nacomelinghe sullen houden dat voirs. goed ende des voirs. abts ende sijns godshuys van Senteh' Pouwels manne alse van goede dat binnen den voirs. palen gheleghen es ende hoir rechte leen volghere, in alle dien rechte dat dat goed gheleghen es ende alse die voirs. manne dat goed houden ende te houden plaghen van hem ende van horen godshuse, tenne ware dat wi of onse nacomelinghe behouden dies voirs. godshuys recht mit dier voirs. manne wille anderei' voerwaerde makeden, sonder alrande archeyt.

Ende in orkonde alle deser dinghe zo hebben wi desen brief bezeghelt mit onsen zeghele; ende omme die mere sekerhede so hebben wi ghebeden onsen lieven broeder heren Janne van Heynnegouwenj', here van Byaumontk', ende onsen lieven neve heren Gherardel' herem' van Voirne, burchgrave van Zeelandn', ende onse lieve vriende die ghemene poirte van Dordrecht dat si desen brief bezeghelt hebben malic mit sinen seghel. Ende wi Jan van Heynnegouweno', here van Byaumontp', Gherardq' here van Voirne, burchgrave van Zeelandr', scepene ende die ghemene Raed der poirte van Dordrecht hebben desen brief bezeghelt om bede ons lieven heren heren Willaemss', gravent' van Heynnegouwenu' etc., mit onsen seghelen in orkonde deser dinghe. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich des anders daghes na sente Barthelmeusv' dach.

 

w' Istam litteram dedi Eghelbartox'.

a
nl. de abt en het Sint Paulusklooster te Utrecht, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 42 B.
b
nl. van Zwijndrecht, genoemd in het opschrift boven de voorafgaande oorkonde nr. UT 42 C.
c
Will. C.
d
..grave C.
e
Heynn. BC.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
Utr. BC.
h
Henr. C.
i
Sinte C.
j
tUtr. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
k
hoir C.
l
Zwindr. C.
m
H'en BC.
n
tuschen, boven de n een geradeerde afkortingsstreep C.
o
M'ewede BC.
p
Be'ndrecht B; Be'ndr. C.
q
Ried'wairt C.
r
Dordr. BC; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
s
Tor. B; Torn. C.
t
Tor. BC.
u
ghereken B.
v
verbeterd uit ende B.
w
tsyaers C.
x
f gecorrigeerd C.
y
segh op rasuur C.
z
coust of const C.
a'
den C.
b'
Sinte C.
c'
24 juni.
d'
M'tijns BC.
e'
11 november.
f'
ontbr. C.
g'
dusdanighen C.
h'
Sinte C.
i'
an den C.
j'
Heynn. BC.
k'
Byaumond C.
l'
Gher'de BC.
m'
boven de regel toegevoegd C.
n'
Zeell. C.
o'
Heynn. BC.
p'
Byaumond C.
q'
Gher'd B.
r'
Zeell. C.
s'
Will. BC.
t'
grave C.
u'
Heynn. BC.
v'
B'telmeus C.
w'
hier C.
x'
Enghelb'to C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik abt en het convent van Sint Paulus te Utrecht