Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X010v_045_1 UT_G_X011r_045_2 C UT_K_X010v_045_1 UT_K_X011r_045_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 10v-11r, nr. 44 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Henrica die Rover, Zweders ouste zoon van Montfoirdeb.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 10v-11r, nr. 43 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).

In de linker- en rechtermarge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 325.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die dese brief zullen sien of horen lesenc doe ic verstaen Heynricd die Rover, Zuederse outste sone van Montfoirde, dat ic ghelovet hebbe ende love mit desen jeghenwoirdighen brieve Janne van Rosenburch endef Janne van den Werve alse toit enen hoghen princhen behoef, mijns lieves heren des graveng van Heynnegouwenh etc., seven hondert pond zuarter Tornoysei, enen goeden groeten Tornoysej voer sestien penning gherekent oft payment dair voir, te betailen toit sente Martijnsk misse in den winterl naist comende, des sijn borghen hair Ghisebrechtm here van IJsselsteynen, Rolofo die Roeverp, Otte van IJsselsteyne, Heynricq die Roeverr van Ruele, Heynrics Speyart ende Ghisebrechtt van Crimpen mit ghesamender hand ende elc voir al, in deser manieren: wair dat ic Heynricu die Roeverv voirghenoemd dese voirs. penninghe ter voirsprokenre tijd niet en betailde, so soude ic ende mine borghen die voirghenomet sien ter maninghe mijns lieves heren des graven van Hollandw voirseyd of des gheens die ons maende van siere weghen mit desen brieve in comen in ene herberghe binnen Oudewaterx dair men ons in wijst, dair in des daghes rechte maeltijde tetene, ons selven te winne, dane niet te sceyden, noch onser gheen mach dane sceyden noch quite wesen mit sinen aendele, dese voirghenoemde penninghe en sien betailt vol ende al mit den coste diemen dair omme doet die borghen in te manen; ende wie dan laghe voir ander scout of selve van kenliker noet niet leysten en mochtey, die sel enen goede knape voir hem legghen. Voirt wair dat sake dat enich storve van desen borghen die hier voirghenoemd sien binnen deser tijd voirs., dat Godz verbieden moet, so sel ic binnen viertien nachten dair na enen goeden knape weder setten in des gheens stat die van den voirghenoemden borghen ghestorven ware; ende waer ic desa' niet en dadeb', so soude ic ende mine borghe in comen in ene herberghe binnen Oudewaterc' te maninghe mijns lieves heren des graven of sijns ghewarts boden, vorwarde te houden in allen dien manieren alser voirscreven es, toit dier wilen dat ic dair of voldaen hadde.

Ende op dat alle dese voirseyde vorwarden vast ende ghestade bliven ende van niemand verbroken, so hebbe ic Heynricd' die Rover, principael voirghenoemd, wi Ghisebrechte' here van IJsselsteyne, Roloff' die Rover, Otte van IJsselsteyne ende Ghisebrecht van Crimpen, borghen, desen brief bezeghelt mit g' onsen seghelen; ende want wi Heynrich' die Rover van Ruele ende Heynrici' Speyart ghene seghel en hebben, so loven wi onder der voirseyder seghele alle dese voirseyde voirwairde vast ende ghestade te houden mit goeden trouwen vol te doene. Ghegheven int jaer ons Heren M° CCC° drie ende twintich op sente Gillijs dach.

 

j' Hanc litteram habet Jank' de Rosenburch.

a
Henr. B.
b
Montfoird' B.
c
etc. i.p.v. die desen ... lesen C.
d
Henric C.
e
Zued's BC.
f
boven de regel toegevoegd B.
g
..graven C.
h
Heynn. BC.
i
Tor. B; Torn. C.
j
Tor. B; Torn. C.
k
M'tijns BC.
l
11 november.
m
Ghisebr. BC.
n
Yselsteyne C; deze variant hierna niet meer aangegeven.
o
Roelof C.
p
Rover C.
q
Heynr. B; Henr. C.
r
Rover C.
s
Henric C.
t
Ghisebr. BC.
u
Heynr. B; Henr. C.
v
Roev' BC.
w
Holl. BC.
x
Oudewat' BC.
y
na de e een geradeerde n B.
z
d verbeterd uit e gevolgd door de aanzet van d C.
a'
ontbr. C.
b'
de tweede d verbeterd uit g C.
c'
Oudewat' BC.
d'
Henr. C.
e'
Ghisebr. C.
f'
Roelof C.
g'
hier mit herhaald B.
h'
Henr. C.
i'
Henr. C.
j'
hier C.
k'
Jannes C.
Oorkonder: Hendrik de Rover, oudste zoon van Zweder van Montfoort
Destinataris: graaf Willem III