Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X011r_046_1 UT_G_X011v_046_2 C UT_K_X011r_046_1 UT_K_X011v_046_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 11r-11v, nr. 45 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Zweder van Montfoir ende Heynrica sijn zoon.

In de marge een dubbel kruis. – Aan het einde van de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 11r-11v, nr. 44 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Uytspraecke des grave van Hollantb tusschen Zweder van Montfoirde ende Heynric de Rover zijnen zoen.

Aan het einde van de tekst in de marge: Concordatus.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 309-310.

Vgl. nrs. UT 34 en 58, alsmede nrs. WO 70 en 71.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemc graved van Heynnegouwene etc. maken cond allen luden dat dit sien die puynte die wi gheordineert hebben mit onsen ghemenen Rade tuyschen Zuederf van Montfoirde onsen zuagher ende Heynricg den Rover sinen sone, des si an ons bleven sien te houden onse segghen. In den ersten segghen wi dat Zuederh ende die joncfrou van Montfoirde sijn wijf, onse nichte, ghegoed sullen wesen uten goede van Montfoirde ende mit hore medeghave tote seven hondert ponden Tornoysei sjaers zuarte, enen groeten Tornoysej voir sestien penninghe k jof payement dat dair jeghens ghaet; ende waer oec dat sake dat Zuederl wonne kinder van desen daghe vorwaert bi der joncfrou van Montfoirde sinen wive, die souden si goeden ute desen goede dat hier ghenoemd es bi onsen goeddenken. Voirt segghen wi dat Heynricm die Rovern, sijn soeno, hebben sal uten goede dat te Montfoirde toe behoirt seven hondert pond Tornoysep sjaers an sulken paymente alse voirscreven es. Voirt sal Heynricq die Roverr hebben dat huys te Montfoirde ende alle die gherechten die dair toe behoren ende die heerscapien, uyt ghenomen die gherechten die Floriss ende Willaemt, diesu Rovers broederen voirs., ontfanghen hebben. Voirt sullen hebben joncfrou Adelise, Florisv ende Willaemw, Zuedersx kindere voirscreven, vijf hondert tachtich pond sjaers des selves payments dat voirs. is; ende waer dat sake dat Florisy ende Willaemz ghegoed waren an enighen goede dat si ontfanghen hadden voir dese tijd, dat soudemen hem ofslaen van desen VC ende LXXX lb. Tornoysea' sjaers, ende dese VC ende LXXX lb. sullen wi delen onder die susterb' ende broederen die voirnoemd sijn na onsen goeddenken. Vort sullen hebben Zuedersc' twe susteren, joncfrou Lisbetd' ende joncfrou Machtelt, uten goede van Montfoirde tachtich pond sjaers des selves payments voirnoemd an eygheliken goede, ende dair op sullen si quite scelden alle die erfnesse van vader ende van moeder, ende dair toe dat goed dair si aen bewijst waren, dair si die renten of op gheboirt hebben toit deser tijd toe, zullen si mede quite scelden ende op draghen; ende mit desen goede moghen dese twe joncfrouwen horen wille doen. Ende waer dat sake dat dat goed van Montfoirde so vele niet renten en mochte alse dese bewisinghe belopet an Zuedere' van Montfoirde, an Heynricf' den Rover sinen sone, aen joncfrou Adelisen, Florisg' ende Willaemh', Suedersi' kindere, dat soude staen toit ons selves verclaringhe jof der gheenre die wi dair toe setten souden van onsen weghen elker mallic te verminderen bi onsen goeddenken. Ende dese bewisinghe ende dit goed te sceyden sal staen van onsen weghen an den biscop van Zuden, an heren Symon van Benthem, an Zuederj' van Vyanen ende ank' Jacob Jans sone; ende en moghen sijs niet over een comen, dat sal staen toit onsen verclaersen. Voirt sal Heynricl' die Roeverm' mombair wesen siere broedere Florisn' ende Willaemo' tote diere tijd toe dat si hore jare hebben; ende alse si dair toe comen, sullen si verlien bi ons of bi den ghenen dien wijt bevelen sullen. Voirt ist vorwairde, wair dat sake dat Heynricp' die Roeverq' storve ende Zuederr' sijn vader ende die Roever kinder liete, so soude dien kinderen bliven alsulc goed alse hiers' voirscreven is also langhe alse Zueder levet, ende na Suederst' doet so sullen die kindere hebben alsulc goed alse die hantveste hout dairt huwelijc van Heynricu' den Roeverv' voirs. ende joncfrou Agniesen sinen wive mede ghemact es, die onse lieve here ende oem die biscop Guy van Utrechtw', dair God die ziele of hebben moet, ende wi bezeghelt hebben. Voirt sijnt vorwaerden, wairt dat van Heynricx' den Rover ghebrake eer sijns vader, en kinder liete die onbejaert waren, zo souden wi dat huys te Montfoirde ende die gherechte ende heerscipie die dair toe hoeren bevelen dien wi wilden ter kinder behoef ter tijd toe dat si hoir jare hadden, ende die ons dochte datter die kinder beste mede bewart waren. Vort so es ons segghen van alre scout die Zuedery' ghemact hevet, dat hi die selve betailen sal ende den last z' daer of draghen; ende van der scoud die die Rover ghemact hevet, sal Rover des ghelike doen. Voirt is onse segghen van menigherande broke die Zuedera'' jeghens ons verbroken hevet, dat hi ons weder gheven sal enen open brief die hi van ons hevet van dusent ponden zuarter Tornoyseb'', ende onse borghen quite scelden die hi dair of hevet; ende noch dair toe so sal hi ons gheven twe dusent pond zuarter Tornoysec'' al gherede ende dair toe vijf hondert des selves payments, die te keren dair wi willen. Ende alle dese pointe die wi gheseghet hebben alse voirscreven is segghen wi an beyden siden wel ende trouweliken te houden, bi tien dusent ponden Tornoysed'' diere tieghens dede. Ende waer dat sake dat hier in enich stoet quame, dar houden wi tote onse verclaersenghe. Vort zo is noch onse segghen: ist dat Heynrice'' die Roverf'', Zuedersg'' sone, enich ghelt vonden hevet up den huse te Montfoirde of noch vonde, dair bi en sal Heynrich'' voirscreven niet doen anders dan bi onsen rade.

Dit was gheseghet ende ghedaen int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich des dinxendaghes na Paesdaghe.

a
Heynr. B.
b
Holl't C.
c
Will. C.
d
..grave C.
e
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
f
Zued' C.
g
Henr. C.
h
Zued' C.
i
Torn. BC.
j
Torn. BC.
k
hier gherekent C.
l
Zweder C.
m
Henr. C.
n
Rov' C.
o
sijn soen boven de regel toegevoegd B.
p
Tor. B; Torn. C.
q
Henr. C.
r
Rov' C.
s
Flor. BC.
t
Will. BC.
u
s tussengeschreven B.
v
Flor. BC.
w
Will. C.
x
Zued's BC.
y
Flor. BC.
z
Will. C.
a'
Torn. BC.
b'
susteren C.
c'
Zued's C.
d'
Lizebet C.
e'
Zued' C.
f'
Henr. C.
g'
Flor. C.
h'
Will. BC.
i'
Sued's B; Zued's C.
j'
Zued' BC.
k'
boven de regel toegevoegd C.
l'
Henr. C.
m'
Rov' C.
n'
Flor. BC.
o'
Will. BC.
p'
Henr. C.
q'
Rover C.
r'
Zued' C.
s'
h verbeterd uit d C.
t'
Sued's B; Zued's C.
u'
Henr. C.
v'
Rov' C.
w'
Utr. BC.
x'
Henr. C.
y'
Zued' C.
z'
hier dra, doorgestreept B.
a''
Zued' C.
b''
Torn. BC.
c''
Torn. BC.
d''
Tor. B; Torn. C.
e''
Henr. C.
f''
Rov' C.
g''
Zued's BC.
h''
Heynr. B; Henr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Zweder van Montfoort en zijn zoon Hendrik de Rover