Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X011v_047_1 UT_G_X012r_047_2 C UT_K_X011v_047_1 UT_K_X012r_047_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 11v-12r, nr. 46 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Henrica die Roverb Zwedersc zoon van Montfoirded.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 11v-12r, nr. 45 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Verbant gedaen by Heinric de Rovere van Montfoert.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 314-315, naar een vidimus d.d. 1377 mei 8 door deken en kapittel van Sint Marie te Den Haag.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen etc. make ic cond Heynricf die Rover, Suedersg sone van Montfoirde. Want een edel prinche ende een moghende, mijn lieve here hair Willaemh gravei van Heynnegouwenj etc., wes maechk ic ben, sine goedertierenhede ende sine doghet menich warven ane mi ghedaen hevet ende noch daghelijsch doet, ende mi naist Gode niemand bet helpen en mach dan hi ende sine nacomelinghe, ende oec mi ghehulpen hevet daer ics groetelijc te doene hadde, soe hebbe ic mit minen vrien wille mi ende minen nacomelinghel verbonden ende verbinde mit desen brieve minen lieven here den gravem voirseyd ende sine nacomelinghe te dienen ende te helpen mit live, mit goede, mit rade, mit dade, metter burch te Montfoirde, mit allen den gherechten ende luden die ter heerscipien van Montfoirden toe horen, ende mit alle der macht die ic hebbe of ic ende mine nacomelinghe hebben sullen, tyeghens elken man die levet of leven sal, gheestelike of waerlike, in so wad stade dat si sien, est groet est cleyne, ende dit sullen ic ende mine nacomelinghe ghereet wesen te doene tallen tiden alst ons onse lieve here die grave voirs. ende sine nacomelinghe te weten sullen doen, behouden dat wi elken here dair wi goed of houden ende die onse here die grave voirs. orloghen wildeo jof parlement tyeghens hebben, dat wi dien here sonder merrren na dien dat ons es te weten ghedaen sijn goed opdraghen jof op senden moghen ende ons dair bi bewaren eer wi tieghens hem enighe stucken deden; ende als ic ende mine nacomelinghe ons bewart hebben alse voirscreven es tyeghens onsen heren dair ic mijn goed of houde, so sal ic of mine nacomelinghe uterliken dienen minen here den grave voirs. ende sinen nacomelinghen mit den huse te Montfoirde voirs. ende mit dien dat dair toe behoirt, jof ic ende mine nacomelinghe sullen thuys voirs. hem op gheven ende vriliken leveren sinen vrien wille mede te doene also langhe alst orloghe duret; ende alst orloghe ghedaen es ende ghesoent, so sullen hi ende sine nacomelinghe mi ende minen nacomelinghen thuys voirs. weder leveren alse voirscreven es. Voirt so en sal ic noch mine nacomelinghe nimmermer verbint maken binnen lands noch buten lands met niemandep die levet buten mijns herenq sgraven wille ende oirlove voirs. jof siere nacomelinghe graven van Hollandr; ende heb ic enighe ghemact, es mit hande, mit monde, mit brieven jof hoe dat si, die scelde ic quite mit desen brieve ende gheloefse niet te houden. Ende wiste ic jof mine nacomelinghe jof vernamen iemand die verradenisse tyeghens hem jof sinen lande jof sinen nacomelinghen dreve jof jaghede, dat souden wi hem laten te weten sonder merren also sciere als wijt vernemen mochten jof wisten, ende dat souden wi verhoeden trouwelike met al onser machte. Ende alle dese pointe voirscreven hebbe ic ghelovet ende ghelove voir mi ende voir mine nacomelinghe witteliken ende trouweliken te houden minen lieven here den grave voirs. ende sinen nacomelinghen, sonder arghenlist, bi minen ghesuoren eede, bi miere gheghevenre trouwe ende bi mieres sekerhede. Ende wart dat ic ende mine nacomelinghe ons in enighen pointe voirscreven verbrakent jof niet en helden, so kenne ic met desen brieve mi selven menedich, trouweloes, witteloes ende mine sekerhede te broeken, jof mine nacomelinghe diet verbraken, ende nimmermeer man noch wijf te beclaghen noch recht van hem te nemen, noch voir gheestlijc recht noch voir waerlijc recht; ende dair toe souden ic ende mine nacomelinghe also dicke als wi dit verbint voerscreven braken verboren yeghens minen lieven here den grave voirs. jof sinen nacomelinghe VM lb. Tornoyseu, den groetenv over sestien penninghe gherekent. Ende na miere doet so sullen mine nacomelinghe besitters van den huse ende van der heerscipien van Montfoirde voirs. ende dat dair toe behoirt ewelike ghedurende dit verbint vernuwen w jeghens den grave van Hollandx voirs. binnen jaers so wanneer dat verstorvety, opt verbant ende op de pene van den VM lb. voirs.; ende also menich jaer als sijt versaten na dien dat verstorven ware dat si dit verbint niet en vernuweden, so verboerden si elcs jaers tyeghens den grave van Hollandz voirs. VM lb. Tornoysea'.

Ende omme dat ic alle dese pointe voirscreven ghedaen hebbe mit minen vrien wille ende bi miere vriende rade die icker toe begheerde, so hebbe ic desen brief open beseghelt mit minen seghele; ende omme die mere sekerhede so hebbe ic ghebeden edelen luden heren Ghisebrechteb' here van Ysselsteynec' mine zuer, heren Arnoude van IJsselsteyned' minen zuagher, ridderen, ende Roelofe' den Roeverf' minen oem dat si in kennessen der waerheyt ende als orkonde desen brief mit mi beseghelen willen. Ende wi Ghisebrechtg' here van Ysselsteyneh' ende Arnoud van Ysselsteynei', ridderen, ende Roelofj' die Roeverk' voirscreven omme bede willen van Heynricl' die Roeverm' voirs. hebben desen brief mit hem bezeghelt mit onsen zeghelen alse orkonde ende in kennessen der waerheyd. Dit was ghedaen ende ghezeghelt tote Oudewatern' des donresdaghes voir halve aprille int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Henr. B.
b
Rov' B.
c
Zued's B.
d
Montfoird' B.
e
Rov' C.
f
Heynr. B; Henr. C.
g
Sued's B; Zued's C.
h
Will. C.
i
..grave C.
j
Heynn. BC.
k
e bovengeschreven B.
l
nacolinghe B.
m
..grave C.
n
van Montfoirde, de woorden gescheiden d.m.v. een verticaal streepje C.
o
grave orloghen wilde voirs., de correcte volgorde aangegeven d.m.v. verwijstekens C.
p
a gecorrigeerd B.
q
sheren C.
r
Holl. BC.
s
mine C.
t
verbraken voirscreven, de correcte volgorde aangegeven d.m.v. verwijstekens C.
u
Tor. B; Torn. C.
v
groten, boven de regel toegevoegd C.
w
hier yeghens, doorgestreept B.
x
Holl. BC.
y
verstervet C.
z
Holl. BC.
a'
Tor. B; Torn. C.
b'
Ghisebr. BC.
c'
Yselsteyne C.
d'
Yselsteyne C.
e'
Rolof C.
f'
Rover C.
g'
Ghisebr. BC.
h'
Yselsteyne C.
i'
Yselst. C.
j'
Rolof C.
k'
Roev' B; Rov' C.
l'
Heynr. B; Henr. C.
m'
Roev' B; Rov' C.
n'
Oudewat' C.
Oorkonder: Hendrik de Rover, zoon van Zweder van Montfoort
Destinataris: graaf Willem III