Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B UT_G_X012r_048_1 C UT_K_X012r_048_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 12r, nr. 47 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Des biscops van Utrechta ende des graven borgen van Hollantb vanden gelden verdijct op die Nyervairtc.

C: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 12r, nr. 46 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 298 (naar C) en p. 322, ad 1323 augustus 10 (naar B). – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 213, nr. 524.

Vgl. nrs. UT 39, 50, 53 en 54.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemd gravee van Heynnegouwenf etc. maken cond etc. dat wi onsen goeden vrienden den biscop van Zuden, den here van IJsselsteyneg, Jan heren Roetartsh sone, Jan den Boelen ende hore ghesellen, die borghe sien van ons heren weghen des biscops Vrederix van Utrechti, dair God die ziele of hebben moet, ende den onsen tyeghens Harmanj van Brandenburch ende Vrederic heren Warnaers sone alse van vijf hondert ende vijf ende tachtichk pond Tornoysel, den groeten over sestien penninghe gherekent jof dair omtrent, die in diem wale ghebesicht worden tern Niewervairto, die sip versekert hebben te betailen te sente Bartelmeusq misser naist comende, gheloft hebben ende gheloven mit desen brieve dair of scadeloes te quiten om dat si en ghene borghen worden en wilden, wi en moesten hem gheloven voir den biscop van Utrechts voirscreven te voldoene, wair dat sijns ghebrake jof dat hi selve niet en voldede.

Ghegheven in die Haghe op sente Laurens dach int jaer ons Heren M CCC twee ende twintich.

a
Utr. B.
b
Holl't B.
c
Nye'vairt B.
d
Will. BC.
e
..grave C.
f
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
g
Yselsteyne C.
h
Roetaets C.
i
Utr. BC.
j
Herman C.
k
VC LV i.p.v. vijf hondert ende vijf ende tachtich C.
l
Tor. B; Torn. C.
m
dien C.
n
r bovengeschreven B.
o
een spatie tussen Niewer en vairt overbrugd door een lang doorgetrokken tong van de r B.
p
ontbr. C.
q
Bertelmeus C.
r
24 augustus.
s
Utr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: bisschop van Zuden, de heer van IJsselstein, Jan heer Roetaardsz., Jan de Boele en hun compagnons