Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X014v_068_1 B UT_G_X014v_068_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 14v, nr. 66 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 14v, nr. 67 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heere Gijsbrechta ende heere Airnt van Yselsteyne etc.b alse raden des biscops van Utrecht.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 352. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 263-264, nr. 658.

Vgl. het volgende nr. UT 69.

c Allen den ghenen die desen brief zullen sien jof horen lesen, wi Ghisebrecht here van Isselstened ende Aernoude van Isselstenef zijn soen, riddren, saluit ende kennesse der wareit. Wi maken cond ende kenlic allen luden dat wi gheloeft hebben ende gheloven in goeden trouwen trouwelike te radene ende te wizene onsen lieven here mijn hereg Jan van Diest, bisscop tote Utrechth, tote zinen scoensteni,tote zinen bestenj, tote zinek eere ende tote zirel oerbaer ende zijns lands, bi rade van onsen lieven here mijn here den grave van Henegouwenm enden van Hollando, zonder alre hande archlist; ende noch meerp zo sullen wi altoes pinen over een te houdene ende in goeden rusten onsen twee heren, mijn here de bisscop ende mijn here de grave vorscreven.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen seghele. Gheghevenq in Middelburchr des woensdaghes na sinte Barnabas dach int jaer ons Heren M CCC vijf ende twintichs.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Gijsbr. B.
b
lezing onzeker B.
c
vóór de initiaal in de marge een aanvangsteken A.
d
Ysselsteyne B.
e
Arnoud B.
f
Isselsteyne B.
g
mijn here ontbr. B.
h
tUtrecht i.p.v. tote Utrecht B.
i
scoenstē, de afkortingsstreep door andere hand A; scoenten B.
j
bestē, de afkortingsstreep door andere hand A.
k
zire B.
l
zinen B.
m
Heneg. AB.
n
ontbr. B.
o
Holl. AB.
p
r gecorrigeerd A.
q
ontbr. B.
r
Midd. AB.
s
van XXV i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: Gijsbrecht heer van IJsselstein en zijn zoon Arnoud van IJsselstein, ridders
Destinataris: Jan III van Diest, bisschop van Utrecht