Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X019r_071_1 B UT_G_X015r_071_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 19r, nr. 69 (1325 kort voor okt. 10, naar een concept).
Opschrift:

Een cappelrie.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 15r, nr. 70 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Adhuc de eodema.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 196-197. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 156, nr. 394.

De onderstaande tekst is een concept, waarschijnlijk al in mei 1318 opgesteld door de Utrechtse kapittels; zie de aantekening bij het voorafgaande nr. UT 70. Uiteindelijk is op 10 oktober 1325 door graaf Willem III een oorkonde met deze tekst uitgevaardigd.

Vgl. het volgende nr. UT 72, alsmede nr. NH 70.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden dat wic in dier ghedenkenesse van onsen lieven here ende oem heren Ghyen, wilen biscop van Utrecht, daer God died ziele of hebben moit, hebben gheoerdinerte dat wi jaerlix ghegheven hebben ende gheven sine jaerghetide mede te done in die vijff kercken tote Utrecht, dat es te wetene tote Senteg Martijnsh ten Dome, tote Oudemonster, tote Sente Pieters, tei Sente Johansj endek tel Sente Marien, hondert pond goderm paye sjaers, ten groten Tornoysen vor twaelf penninghe jof payement na der waerde daer jeghens; item hebben wi ghegheven daer toe twintich pond sjaers der zelver paye tote ere capelrien behoif te besinghene alle daghe in sineo capelle daer hi leghet vor sine ziele. Ende alle jare zo zullen die heren van den goidshusen tote Utrechtp vors. sine jaretide doen na zede ende woenteq dat men pleghet te done vor biscopen, ende elc goidshuys bi hem; ende alle die ghenen van den heren die in presentien wesen zullen daer men sijn jaretijt doen, die zullen hebben dat hem daer of gheboert te hebben, ende diere niet en comt die en zal niet hebben. Ende dese hondert ende twintich pond jaerlix vors. die bewise wi jaerlix in tenemen ende tontfanghen up al onse tiende van Nuwencoep, tote diere tijt dat wise in ander steden zeker bewijst hebben; ende ombieden ende ghebieden onsen rentemeister van Nordhollandr die nu es ende hier nae wesen zal dat hi den heren van Utrechts vornoemt jof harent zekeren bode alle jare dit vors. ghelt gheve te Kerstdagheu, van den ghereetsten ghelde dat in comen zal ende verscinen van onsen tiende vors., sonderv anders ghebot van ons te hebben noch van yemant van onsen weghen, ende alsoe altoes van jare te jare tote dat wiet hem andersware bewiset hebben.

In orconde etc. Ghegheven toter Haerlem des manendaghes vor Ascencien dach int jaer XVIII°.

[Dienstaantekening:]

Per predictos.w

a
nl. het jaargetijde van bisschop Gwijde van Utrecht, vermeld boven het voorafgaande nr. UT 70 B.
b
Willaem B.
c
w gecorrigeerd A.
d
boven de regel toegevoegd A.
e
t verbeterd uit ē A.
f
wijf B.
g
Sinte (deze variant hierna niet meer aangegeven) B.
h
M'tijns A.
i
tote B.
j
Jans B.
k
ontbr. B.
l
tote B.
m
goeder, vóór de g een onvoltooide staartletter B.
n
Tor. AB.
o
verbeterd uit die A.
p
Utr. A; Utrech B.
q
woete B.
r
Nordholl. A; Northoll. B.
s
Utr. A.
t
he'n B.
u
25 december.
v
sond's A.
w
nl. de graaf, de bisschop van Zuden, Simon van Benthem 'en anderen'.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de Utrechtse kerken van Sint Maarten, Oudmunster, Sint Pieter, Sint Jan en Sint Marie