Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X021v_084_1 B UT_G_X017v_084_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 21v, nr. 82 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 17v, nr. 83 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Meyster Jan van Groeningen valkenair.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 388.

Wi Willaema grave etc. maken cont allen luden. Want wi verstaen dat meester Janb van Groninghen, onsen valkenaer, sinen voet of ghesleghen wart die wilc dat hi was in onsen dienstec, daer hi ghene beteringhe of ghecrighen can, ende die ghene diet hem deden dicken in onsen lande wanderen, soe ombieden wi allen onsen baliuwen, scouten ended rechteren van onsen lande vors. ende elken bezondere: waer dat zakef dat meester Jan vors. die ghene die hem die smerte deden erghent vonde in onsen lande ende hies ane u begheerde ende ju vermaende, dat gi die lude anevaert ende heft van onsen weghen tote dier tijt toe datse meester Jan vors. sine smerte verbetert hadden, ende des en laet niet; dit zal ghedueren tonsen wederzegghen.

Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes upg Belokene Paesch int jaer ons Heren M CCC zes ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. AB.
b
Ja gecorrigeerd A.
c
volgorde: hi in onsen dienst was A.
d
ontbr. A.
e
bezonderling' A.
f
dat sake door andere hand boven de regel toegevoegd A.
g
verbeterd uit nae A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: meester Jan van Groningen, grafelijke valkenier