Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X022v_090_1 B UT_G_X018r_090_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 22v, nr. 88 (primaire registratie).
Opschrift:

Beswaeringe vanden borch ende herscappie van Vyanen.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 18r, nr. 89 (88) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heere Willem van Duvenvoirde ende die heere van Vyanen.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 401-402.

Wi Willema grave van Henegouwenb, van Hollandc, van Zeelandd ende here van Vrieslande ende Willemf van Duvenvorde maken cont allen luden. Want haer Zueder van Vianen, ridder, ons in die hand gheset heeft sine borgh te Vianen ende alle sine heerscappie te Vianeng ende al dat daer toe behort, ende alle sine renten, lien, eyghen, tiende ende erve, pacht, veren, vischerie ende al verval dat van deser tijt vorwaerts meer van alle sinen goede vorscreven verschinen sal, uutghenomen die versterfte van sinen mannen, also als die handveste spreket van den huwelike tuschen Willem vorseid ende joncvrouwe Heylewijfh sire dochter, in dusdanighen vorwaerden dat wi hemi uyt sinen goede vorscreven jaerlix gheven zullen vierhondert pont Tornoysej, te betalen alle jare die ene helfte te Middewinterk ende die ander helfte te Paeschen; vord sullen wi veren Lizebetthenl, der vrouwen van Vianen, zinen wive, daer of jaerlix uutreyken tweehondert viertich pond Tornoysem, die ene helfte jaerlicse te sinte Martinsn misse in den wintero ende die ander helfte te sinte Jansmisse middezoemerp; vord zullen wi jaerlix uyt reyken Claisq ende Steven heren Zueders broederen ende Katerinenr sire susters hondert pond Tornoyse, te betalen jaerlix die ene helfte te sinte Martinst misse in den winter ende die ander helfte te sinte Pieters misse in de lentenu; vord zullen wi behouden jaerlix die borgh te Vianen vors. mede te doen te verwaren twiehondert pond Tornoyse; vord sel Willemv van Duvenvorde vors. behouden jaerlix ende vor al voir uyt nemen alse vor sijn huwelic goed twiehondert pond Tornoyse, ende daer of zal die eerste jaerscare ingaen te sinte Martinsw misse in den winter int jaer van zeven ende tuintich; ende alle renten vorscreven zullen wi betalen ten vornoemden terminen alse verre alse alsoe vele renten van sinen goede vorscreven verschinen. Vord sullen wi sine borgh, sine herscippie ende sijn goed vorscreven ende dat daer toe behord van zulken coste alst niet omberen ne mach verwaren doen met sijns goeds coste vorscreven bi enen goeden man, die wi ende hi daer toe setten zullen; ende wat sine renten ende vervalle van sire heerscippie ende goede vorscreven hijr boven jaerlix draghen moghen ter goeder rekeninghe, daer zullen wi sine scoud mede doen ghelden, die loept tote sesdusent pond Tornoyse toe of daerommetrent, ende die sullen wi also verwaren doen dat daer ghien cost meer up ne comex, het en ware van reysen ende cost van boden die scoud mede te innen ende te betalen. Ende alsoe vele alse jaerlix van sinen renten vrye blivet boven desen vornoemden uytghesetten goede, so sal sine scoud vors. minderen van desen ses dusent ponden vorscreven; ten waer of wi hem ghelt lienden jof hem uytdeden, daer wi zinen openey brief of hadden, dat souden wi jaerlix weder vor uytnemen van sinen renten; ende immer jaerlix rekeninghe te doen van allen stucken vorscreven. Waeromme wi hem gheloven so wilke tijt wi sine scoudz vorscreven in deser manieren te vollen betaelt hebben, jof dat hi ons voldoet met reeden ghelde van also vele als wi vor hem betaelt haddena' van desen sesdusent ponden vorscreven, so zullen wi hem sijn huus, zijn heerscippie ende al sijn goed vorscreven also vry leveren als hijt ons in die hand gheset heeft, behouden allen den vorwaerden van den huwelike vorscreven; ende alle stucken vorscreven sonder arghlist, ende ter goeder rekeninghe.

Ende om dat wi willen dat alle stucken vorscreven vaste ende ghestade bliven, so hebben wi ende Jan van Polanen alse orkunde met ons desen brief open bezeghelt met onsen zeghelen. Ghegheven in den Hageb' up sinte Michiels dach int jaer ons Heren M° CCC° ses ende tuintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willemc' camerlinc.

a
Will. B.
b
Heneg. A.
c
Holl. A.
d
Zeel. A.
e
V'esland A; etc. i.p.v. van Henegouwen ... Vriesland B.
f
Will. AB.
g
teVianen A; dergelijke aaneenschrijvingen, die in A met name na het woord te veelvuldig voorkomen, hierna stilzwijgend genormaliseerd.
h
de tweede e onduidelijk, gecorrigeerd uit een rechte stok A.
i
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
j
T'noyse A; Tor' B.
k
25 december.
l
Lysebetten B.
m
T'n. A; Tor' B (deze afkortingen hierna niet meer aangegeven).
n
M'tins A.
o
11 november.
p
24 juni.
q
Claes B.
r
Kat'inen AB.
s
verbeterd uit dochter B.
t
M'tins A; Martijns B.
u
22 februari.
v
Will. B.
w
M'tins A; Martijns B.
x
necome A; ghecome B.
y
opēne A.
z
d verbeterd uit t A.
a'
de zinsnede jof dat hi ons ... betaelt hadden ontbr. B.
b'
Haghe B.
c'
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III en Willem van Duivenvoorde
Destinataris: heer Zweder van Vianen, ridder