Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X023r_094_1 B UT_G_X018v_094_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 23r, nr. 92 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 18v, nr. 93 (92) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heere Florisa van Jutfaes, Doomprofst tUtrechtb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 429.

Enkele dagen later, op 28 juni, vaardigde graaf Willem III een oorkonde van gelijke strekking uit, in iets andere bewoordingen; zie nr. UT 116. Vgl. voorts nr. UT 91.

Wi Willaemc grave van Heynnegouwend etc. maken cond ende kenlice allen luden dat wi onsen neven heren Florens van Judefaesf, Domproistg h tUtrechti, ontfaen toit onser hulden ende toit onser vreenscippen, ende vergheven him onsen evelen moet; ende bidden allen onsen vrienden dat si him hulpich ende voirderlic sijn. Ende hier mede willen wi dat alle stucken versoentj k die onse vriende jeghens him mesdaen moghe hebben.

In orkonde etc. Ghegheven toit Valenchijn des dinxendaghes na des Sacraments dach int jaerl ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Traiectensemm et Willaemn camerlinc.

a
Flor. B.
b
tUtr. B.
c
Will. AB.
d
Heynn. A; Heyn. B.
e
ende kenlic boven de regel toegevoegd A.
f
Wytfaes B.
g
Dom | proist A; den proist B.
h
hier en in de volgende drie regels om een groot gat in het perkament heen geschreven A.
i
na de eind-t nog een uitgeveegde letter A; van Utrecht B.
j
t tussengeschreven B.
k
hier zijn B.
l
verbeterd uit jaes B.
m
Traiectn. A; Traiecten. B.
n
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Floris van Jutphaas, Domproost van Utrecht