Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X023v_098_1 B UT_G_X019r_098_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 23v, nr. 96 (primaire registratie).
Opschrift:

Vanden huijse van Vredelant.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 19r, nr. 97 (96) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Biscop Jan van Utrechta b roerende Vredelant.

In de marge een ster. – In de marge, door Filips van Leiden: In Vredeland.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 445. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 310-311, nr. 793.

Vgl. het volgende nr. UT 99, alsmede nr. UT 101.

Wi Jan bider ghenaden Gods bisscop tUtrecht maken cond allen luden dat wi sculdich zien van ghelienden ghelde enen edelen prinche ende enen moghende, onsen lieven neve heren Willamec grave van Heynnegouwend etc., zeven ende dertich hondert pond zuarter Tornoysee, enen ouden groten koninx Tornoysef over sestien penninghe gherekent, die wilke zeven ende dertich hondert pond wi ghekeert hebben in onser kercken oerbaer ende Ghestichts van Utrecht voirs.; voirg welke zeven h ende dertich hondert pond Tornoyse voirs. wi gheset hebben ende setten met desen jeghenwoerdighen brieve onsen lieven neve den grave van Hollandi voirs. tenen onder pande onse huys tote Vredeland, in dusdanigher manieren dat wi gheven sullen van desen voirseyden huyse te verwaren ende te houden den ghenen diere onse neve die grave voirs. up set twee hondert pond Tornoyse sjaers. Voird sijentj voerwaerden: waer dat zake dats onse huys voirs. te doene hadde datmer ane timmerde jof yet nuwes makede, dat zoutmen doen bi heren Steven van Zulenk, ridder, ende bi Wouter Ghereytl van onsen weghen; ende ghebrake here enich, wi souden enen anderen jof die na ons comen sal immerm in die stede setten, ende bi twien mannen diere die grave voirs. toe setten zal; ende dien cost zalmen ons rekenen, ende dien sullen wi ghelden. Ende zoe wien die grave voirs. up den huyse settet, die sal verwaren onse vrie scoutambochten die ten huyse behoere: dat Vredeland, Nichtevechtn, ende Brokelede ende Marcheno, alze van den daghelixen gherechte; ende dair sal hi ons goede rekeninghe of doen. Ende dit voirseyde huys zal die grave voirs. ende sine erfname besitten ende vrielike ghebruken ende hore boiden van haren weghen van ons ende van onsen nacomelinghen biscopen tUtrecht, ter tijd toe dat wi hem dese zeven ende dertich hondert pond Tornoyse ende die twie hondert pond Tornoyse sjaers van den huyze te houden ende die cost van der timmeringhe dat mer ane timmeren zal ter goeder rekeninghe voldaen hebben, sonder arghenlist, in allen manieren alse voirscreven es. Ende zoe waneer wi jofte onse nacomelingher biscopen tUtrechtp, jofte onse clesie van Utrechtq alzer gheen biscop en ware, betaelt hebben den grave voirs. jof sine erfnamen diese zeven ende dertich hondert pond Tornoyse metten coste van den huyse te houden ende met dien coste van der timmeringhen, in allen manieren alst voirscreven es, soe sal die grave voirs. jof sine erfname onse huys rumen ende ons des vrieliken laten ghebruken, sonder arghenlist. Ende want wi alle dese vorscreven poynten ghedaen hebben omme noet ende orbaer ons Ghestichtsr van Utrechts vors., zoe verbinden wi ende obligieren desen brief mede up den brief van den achte dusent ponden die ons t onse clesie bezeghelt hevet onse Ghesticht van Utrechtu mede te versetten.

In orkonde desen brieve bezeghelt openv met onsen zeghele. Ghegheven tote Utrecht int jaer ons Heren Mo CoCoCo zeven ende twintich des woensdaghe na sente Remigius daghe.

 

w Ista littera est sub Enghelbertox.

a
Utr. B.
b
het volgende door andere hand B.
c
Will. AB.
d
Heynn. A; Heyn. B.
e
Tor. A (deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven); T'n. B.
f
Tor' B (deze afkorting wordt hierna niet meer aangegeven).
g
voirt B.
h
hier en in de volgende vier regels om een groot gat in het perkament heen geschreven A.
i
Holl. AB.
j
zijnt B.
k
Zullen, de tweede l geëxpungeerd B.
l
Gher. B.
m
eimmer, de eerste letter mogelijk niet voltooid A.
n
Nichtevoche B.
o
door andere hand tussen r en c boven de regel twee letters, mogelijk ir, toegevoegd A.
p
tUtr. A.
q
Utr. B.
r
de tweede t klein bovengeschreven A; Ghestisx B.
s
Utrech B.
t
hier ende, doorgestreept A.
u
Utr. B.
v
ontbr. B.
w
de volgende aantekening door andere hand A.
x
Enghelb'to AB.
Oorkonder: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III