Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X024r_099_1 B UT_G_X019r_099_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 24r, nr. 97 (primaire registratie).
Opschrift:

Idem.a

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 19r, nr. 98 (97) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Comes de eodem vice versa.b

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 446. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 311, nr. 794.

Bij de plaats van uitvaardiging is verwarring opgetreden bij de kopiisten. Die van afschrift B interpreteerde het wat duistere toit der Uyrst in A als het welbekende kasteel Ter Horst; in de originele oorkonde staat evenwel totter Vurst (aldus Berkelbach van der Sprenkel). Uit het itinerarium van graaf Willem III blijkt dat deze in oktober 1327 in Henegouwen en Brabant verbleef; op de 11e oorkondde hij in Vorst bij Brussel. Ongetwijfeld is ook de onderstaande oorkonde aldaar uitgevaardigd.

Vgl. het voorafgaande nr. UT 98.

Wi Willaemc grave van Heneghouwend etc. maken cond allen luden dat wi voir onse nacomelinghe graven van Hollande ghelovet hebben ende gheloven enen eersomme vader in Gode, onsen lieven here heren Janne, bi der ghenade Gods bisscop tUtrechtf, zoe wilke tijd dat hi jof sine nacomelinghe biscoppen tUtrecht, jof zinen clesie tUtrecht als derg ghien bisscop en ware, ons gheven zeven ende derthich hondert pond Tornoiseh, die wi hem gheliend hebben ende hi van ons ontfaen hevet ende ghebesicht in sijns Ghestichtsi orbaer, ende twee hondert pond Tornoisej tsaersk van den huze te Vredeland te houden ende den cost van der tiemeringhe van den huze tel Vredeland voirs. dier van onsen weghen ane den huze gheleid sallenm woerden ter goeder rekeninghe, in allen manieren als sijnn open brief hout, sonder arghenlisto, soe sullen wi hem thuys toite Vredeland rumen ende weder leveren ende vrieliken laten ghebruken, sonder arghenlist, inp allen manieren voirscreven.

In oerkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelenq. Ghegheven toit der Uyrstr op sinte Victors dach int jaer ons Heren M° CCC° zeven ende twintich.

 

s Ista t est sub Enghelbertou.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
nl. het kasteel Vreeland, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. UT 98 A.
b
refererend aan het voorafgaande nr. UT 98 B.
c
Will. B.
d
Heyn. B.
e
Holl. AB.
f
tUtr. B, deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
g
daer B.
h
Tor' B.
i
Ghesticht B.
j
Tor' B.
k
tsjaers B.
l
boven de regel toegevoegd A.
m
zullen B.
n
sijm A.
o
aghenlist A.
p
en A.
q
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghelen B.
r
Huyrst B.
s
het volgende door andere hand A.
t
hier littera B.
u
Enghelb'to AB, de g onduidelijk A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht