Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X024r_100_1 B UT_G_X019v_100_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 24r, nr. 98 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 19v, nr. 99 (98) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Verbant der biscops van Utrechta ende des graven van Hollant.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 446. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 311, nr. 795.

Wi Johan bi der ghenaden Goeds bisscop tUtrecht ende wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden die desen brief zien sellen jof horen lesend dat wi, om nutscap ende orbaer onser lande ende ruste ende vrede onser lude die in onser beyder lande wonen, over een zijn ghedraghen ende gheloven manlic anderen mit goeden trouwen: waer dat zake dat yemant onser enichs lande jof heerlichede aen tastedef och aen vochte jofg ons ontkeren woude, waer dat gheleghenh ware, dat wi des bi mallic anderen bliven souden ende sellen, ende mallic anderen helpen ende raden dair in te volstaen toten scoensten, ende ons te verweren. Ende wi Johan bi der ghenade Gods bisscop voirs.i gheloven onsen lieven neve den grave van Hollandj voirs. mit goeder trouwen dat wi alle stucken bi zinen rade werken ende doen sellen, behoudelic altoes onser eren ende ons edes, sonder alrehande ercheyt.

Ende want wi willen dat alle dese voirscreven pointen wittelic ende troulic ghehouden bliven van ons beyden, soe hebbe wi an beyden sidenk desen brief mit onsen grotenl zeghelen bezeghelt in kennesse der wareit. Ghegheven int jaer ons Heren dusent drie hondert ende zeven ende twintich op sente Victoers dach.

 

m Ista littera est sub Enghelberton.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
Utr. B.
b
Will. B.
c
Heynn. A; Heyn. B.
d
etc. i.p.v. die desen brief ... lesen B.
e
lans B.
f
aldus B; tasdde A.
g
gecorrigeerd A.
h
tgheleghen B.
i
voirs. bisscop, de juiste volgorede met verwijstekens aangegeven A.
j
Holl. AB.
k
s gecorrigeerd A.
l
r verbeterd uit de aanzet van een bovenschacht A.
m
het volgende door andere hand A; in de marge geschreven, voorafgegaan door ¶ B.
n
Enghelb'to A; Enghelb. B.
Oorkonder: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht en graaf Willem III
Destinataris: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht en graaf Willem III