Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X024v_103_1 B UT_G_X019v_103_1 UT_G_X020r_103_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 24v, nr. 101 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 19v-20r, nr. 102 (101) (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Duvenvoirde.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 447. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 313, nr. 802.

Wi Jan bi der ghenade Goeds biscop van Utrecht maken cond ende kenlic allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesena dat wi sculdich zienb Willaemc van Duven voirde, onsen trouwen knaped, vijfe hondert pond Tornoysef, de ouden groten conixg Tornoyseh over sestieni peninghe gherekend, die hi ons in ghereden peninghe gheliend heeft ende wi in oirbair onser kerken van Utrechtj voirs. ghekerd hebben ende ons Ghestichts; over wilke V hondert pond Tornoysek wi hebben gheset ende setten met desen brieve tot enen onder pande Willaeml van Duvenvoirde voirscreven ende sinen erfnamen alle onse gherechte van Vriesewike ende vander Niervaertm, cleyne ende grote, alsoe als zi gheleghen zien, met allen vervallen die daer of comen moghen uyt ghenomen doitslaghen, die te ghebruken ende te besitene vrielike, sonder yet van der hoeft zommen te slane, toit der tijt toe dat wi of onse nacomelinghe bisscoppen van Utrecht Willaemo voirs. of zinen erfnamen dese V hondert pond te vollen ende al betaelt hadden. Ende waer dat Willaemsp ghebrake sonder wittachtighe boirte van hem te laiten eer wi hem dese peninghen betaelt hadden, zoe souden wi ende onse nacomelinghe dair over verbonden wesen jeghenq Janner van Pollanen, zinen broeder, in al der selver manieren dat wi nu jeghenss Willaemt verbonden sien.

In kennessen hier of hebben wi desen brief open bezegheld; ende om die meere zekerhede dat wi dit wittelike ende trouwelike willen ghehouden hebben, zoe bidden wi onsen lieven heren den grave van Heynegouwenu, van Hollandv, van Zeellandw ende here van Vrieslandx dat hi onse borghen ende onsery nacomelinghe hier of zi, in dierz manieren: wair dat Willaema' of zine erfnamen of Janne zinen broeder yet ghebrake an desen voirwaerden voirscreven, dat hize helde in vrieliken besitte van desen gherechteb' ende goide voirscreven toit der tijt toe dat hem al voldaen ware alst voirscreven es. Ende wi Willaemc' grave van Heynegouwend', van Hollande', van Zeellandf' ende here van Vrieslandg' maken ons selvenh' borghe hier of in sulker manieren alst voirscreven esi', ende hebben ter orkonde van alle desen dinghen ende om bede heren Jans, bi der ghenade Goidsj' bisscops van Utrecht, desen brief met hemk' open bezegheld met onsen zeghel. Ghegheven toit Utrechtl' op sente Martijnsm' avondn' in den wintero' int jaer ons Heren M° CCC° zeven ende twintich.

a
etc. i.p.v. ende kenlic ... lesen B.
b
z onduidelijk, verbeterd uit v A.
c
Will. B.
d
n bovengeschreven A.
e
wijf B.
f
Tor. AB.
g
coninx B.
h
Tor. AB.
i
na de n een half geradeerde e A.
j
Ut'ht A.
k
Tor. AB.
l
Will. AB.
m
Nierwaert B.
n
hoetf zonme A.
o
Will. AB.
p
Will's A; Will. B.
q
g verbeterd uit h A.
r
Jannē AB.
s
g verbeterd uit h A.
t
Will. AB.
u
Heyn. AB, de laatste letter met drie poten A.
v
Holl. A.
w
Zeell. A.
x
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
y
r tussengeschreven B.
z
deser B.
a'
Will. B.
b'
de tweede e gecorrigeerd A.
c'
Will. AB.
d'
Heyn. AB, de laatste letter met drie poten A.
e'
Holl. A.
f'
Zeell. A.
g'
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
h'
zellen B.
i'
ontbr. A.
j'
ontbr. B.
k'
met hem ontbr. B.
l'
Utr. B.
m'
Martijns A.
n'
op rasuur (vermoedelijk stond er eerst dach) A.
o'
in den winter door andere hand boven de regel toegevoegd B.
Oorkonder: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht
Destinataris: Willem van Duivenvoorde, knaap