Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X027r_118_1 B UT_G_X021v_118_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 27r, nr. 116 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 21v, nr. 117 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Tconvict van Sintea Katherinenb tUtrechtc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 468.

Wi Willaemd grave van Heynnegouwene etc. maken cond allen luden dat alsulken ghemenen wech alze leghet binnen der mure van Utrecht tusken erve des commenduers ende convent van Sinte Katherinenf tUtrechtg ane die neder zyde ende Lubrecht heren Tyedemans sone ane die over zyde, die ons die scepene ende die ghemeeneh Raed van Utrechti voirscreven ghegheven heeft, wilken wech alzoe hi gheleghen es wi voert gheven ende ghegheven hebben onsen gheesteliken vader in Goede ende goiden vriend den bisscop van Zuyden, commendeur, ende ghemeene convent van Sinte Jans huys toit Utrechtj voirnoemtk toit eninghe ende vergaderinghe onser herberghen aldair ende stallaidsen toit ons ende onser ghemeenre gheselscip oirbair, ewelic ende erflic te ghebruken toit hoirer behoef ende horer nacomelinghe, sonder weder segghen.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M° CCC° XXVIII°l op sinte Mairtijnsm dach die coemt in den winter.

 

Per dominum comitem personalitern.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
b
Kathe'inen B.
c
tUtr. B.
d
Will. B.
e
Heynn. AB.
f
Katerien (sic) B.
g
tUtr. AB.
h
ghemene, de letters ghe bovengeschreven B.
i
Utr. B.
j
Utr. B.
k
voirnoet A.
l
de tweede X gecorrigeerd A.
m
Martijns B.
n
gecorrigeerde n en onduidelijk afkortingsteken A; onduidelijke abbreviatuur persol'vt' B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de bisschop van Zuden, commandeur, en het convent van Sint Jan te Utrecht