Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X027r_119_1 UT_K_X027v_119_2 B UT_G_X021v_119_1 UT_G_X022r_119_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 27r-27v, nr. 117 (1328 nov. ca. 11-27).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 21v-22r, nr. 118 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan van Culemburch ende jonfrou Cybeliea heren Wolfairts dochter etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 462-463.

Gezien de data van de in het register voorafgaande en volgende oorkonden is de onderstaande tekst in de tweede helft van november 1328 ingeschreven in A.

Wib Willaemc grave van Heynnegouwend, van Hollande etc. maken cond etc. dat wi med heren Sueder van Abcwoudef, ridder, over een ghedraghen sien eens witelix huwelix tuschen joncfrouwen Cybelien heren Wolfardsg dochter, onser nichten, ende Janne van van Culenburch, sinen neve, in sulker manieren als hier nae volgheth. In den eersten zoe sal Jan hebben med joncfrouwen Cybelien alsulc goed als hair nu van rechte toe behort ende hair verstorveni es van harenj vader ende van harenk oem, ende alsulke besterfte alze hair metten rechte besterven mach van hare moederl jof van wien dat het si; ende dat sullen wi hair vryen alse recht es. Vort es voirwairde: want Jan voirs. noch binnen twien jaren op sijn goet niet comen en zal, dat hi hair maken zal toit haren lijftochtem binnen desen drien jaren naest comende drie hondert pond Tornoysen sjaers, enen groten Tornoyseo over sestien peninghe gherekent, ende hair bewisen alzoe weseliken dats ons ghenoeghet. Voirtp waer dat sake dat Jan storve binnen desen twien jaren eer hi op sin goet quame ende hi kinder liete bi joncfrouwen Cybelien, waert soen jof dochter, zoe soude al sijn goet dat hem nu van rechte toe behoert opq die kinder comen ende des vryeliken ghebruken, ghelicr jof Jan vrylikens in sinen goede gheseten hadde, behouden den rechten monbair sijns rechts van ziere monbairscip. Voirtt est voirwairde: storve Jan voirs. sonder kintu van joncfrouwen Cybelien, v soew soude joncfrou Cybelie vry sonder scoutx uytgaen te gheldeny med alsulken goede als si ane Jannez ghebrocht hadde ende als hare ane bestorvena' ware van haren weghen ende med hare lijftochte voirscreven; storve oec joncfrou Cybelie sonder kint van Janne voirscreven, soe souden hair erfnamen vry sonder scout te ghelden nemen alsulc goet als si ane Janne ghebrocht hadde ende al sulc goet als hair van haeren weghen aneb' bestorven ware, ende Jan soude bliven ghehelijcc' ane al den anderen goede.

Voert gheloven wi Zueder van Abcwouded' ridder, zaecwoudich voir Janne voirscreven, ende wi Janne here van Arkel, Ghizebrechte' here van Yselsteyne, Zuederf' van Vyanen, Aernt van Hoekelen, g' Jan heren Arnts sone van Hekelenh', ridderen, ende Dieric van Justfaes  knapen, borghe met heren Zueder voirs., onsen here den grave voirscreven dat wi joncfrouwen Cybelien hare lijftochte sullen doen maken binnen drien jaren naest comende, alsoe groet ende ini' allen manieren alse voirscreven es; ende deden wi des niet, soe soude wi tote ons heren sgraven vermanen jof tote zijns ghewaerds bode in comen tote Oudewaterj' leesten in enek' herberghe dair hi ons wisen soude ons selven te winnen, ende onser ghene van dane te sceyden noch der borchtochte quite wesen eer joncfrouwen Cybelien hair lijftochte ghemaket ware alsoe dats onsen here den grave voirs. ghenoeghede, ende dat wi onsen cost betaeld hadden well' ende al binnen der herberghen dair wi ghewijst waren. Mair wair dat sake dat onser enich selvem' niet leesten en mochte, soe soude elc van ons ridderen voirscreven twee wel gheboren goede knapen in sine stede legghen ende Dieric van Justfaes enen leesten, in allen manieren alze voirscreven es. Storve oec onser enich voir die tijd dat joncfrouwen Cybelien hare lijftochte ghemaket ware n' alze voirscreven es, soe soude Jan van Culenburch jof die here van Abcwoudeo' voir hem p' enen anderen borghe inq' sine stede setten die onsen here den grave ghenoeghet ende weseliken ware, binnen eenre maent nae des gheensr' doit diere ghestorven ware; deden si des niet, souden wi tote des graven vermanen jof zijns ghewaerd bode incomen leesten tote Oudewater in allen manieren alze voirscreven is, ter tijd toe dat si enen anderen borghe in die stede gheset hadden. Ende alle stucken voirscreven sonder arghenlist.

Ende omme dat wi alle voirscrevens' elc alsoe als hi hem verbonden hevet alle pointen voirscreven witteliken ende trouweliken houden willen, zoe hebben wi alle desen brief open bezegheld med onsen zeghelen. Ghegheven tote Sintet' Gheerden bergheu' op sinte Jacobs avond int jaerv' ons Heren dusent drie hondert acht ende twintich.

 

w' Ista littera est sub Enghelbertox'.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Zudensemy' Willelmumz' de Duvenvoirdea'' et alios.

a
Cy gecorrigeerd B.
b
de initiaal W niet ingevuld A.
c
Will. B.
d
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
e
Holl. AB.
f
Abewoude B.
g
Wolf'ds AB.
h
volghen B.
i
besturven B.
j
h'en A.
k
h'en B.
l
de tweede e gecorrigeerd B.
m
f verbeterd uit se A.
n
Tor. A; Tor' B.
o
Tor. AB.
p
t tussengeschreven, en d.m.v. een verticale streep gescheiden van het volgende woord B.
q
verbeterd uit ende A.
r
boven de regel toegevoegd A.
s
vr gecorrigeerd, yli op rasuur A.
t
Woirt B.
u
kjint, gecorrigeerd B.
v
hier voirs. B.
w
s uit de aanzet van v of w A.
x
sco gecorrigeerd A.
y
eld op rasuur B.
z
Jan B.
a'
ghesturven B.
b'
boven de regel toegevoegd A; ontbr. B.
c'
verbeterd uit ghelijc door bovenschrijving van de letters he A.
d'
Abewoude B.
e'
Ghisebrecht B.
f'
Sueder B.
g'
een deel van de regel onbeschreven gelaten, en vervolgens gevuld met een horizontale streep A.
h'
Hoekelen B.
i'
op rasuur A.
j'
Oudewat' B.
k'
boven de eind-e een onvoltooide afkortingsstreep A.
l'
vel A.
m'
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
n'
hier binnen eenre maent nae des gheens doet, doorgestreept A.
o'
Abewoude B.
p'
hier vor hem, doorgestreept A.
q'
borghein, het eerste woord gecorrigeerd, de e klein tussengeschreven A; borghin B.
r'
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
s'
de passage sonder arghenlist. Ende omme dat wi alle voirscreven in de marges toegevoegd B.
t'
Sente B.
u'
g gecorrigeerd A.
v'
e gecorrigeerd B.
w'
het volgende door andere hand A; het volgende in de marge B.
x'
Enghelb'to AB.
y'
Zuden. AB.
z'
Will. AB.
a''
Duvenvorde B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Zweder van Abcoude, ridder