Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X028r_124_1 B UT_G_X022v_124_1 UT_G_X023r_124_2

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 28r, nr. 122 (primaire registratie).
Opschrift:

Asperen roerende Liggensteina.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 22v-23r, nr. 123 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die heere van Asperenb.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 487.

Vgl. het volgende nr. UT 125. – Daaruit blijkt tevens dat men in Declinghen mogelijk moet lezen als an die Linghen. Of misschien is een toponiem 'Detlingen' bedoeld: onder Asperen vindt men nog steeds de Detsteeg.

Wi Willaemc grave etc. maken cond etc. dat her Otte, here van Asperend, voir ons ende voir onsen mannen ons verliet ende op ghedraghen heeft een steen huys dat in Declinghene steet an die oester side van Asperenf, dat men hiet Lingheng steyne, ende een huys dair naist gheleghen an de inde van Eckoyeh i dairt opj staet, ende met vijfk morghen lands uterdijx dair ane gheleghen, die hi ghecoft hevet jeghensl den here van Arkel, wilke husinghe ende land voirnoemd wi hem ende sinen nacomelinghe die here van Asperem isn verliet hebben ende verlieneno met desen openen brieve toit enen rechten arfleene, te houden van ons ende van onser nacomelinghe graven van Hollandp in allen den rechte ende in allen den manieren alse hi die heersceppe van Hasperenq ende de poirte toit Asperenr van ons hout. Ende hier waren over onse manne alse her Aernt van Hoklem, her Willaems van Duvenvoirde, ridder, Enghebrechtt van Voirscoten, knape, ende anders goede lude.

Ende omme dat wi willen dat hem ende sinen nacomelinghe dit vast ende ghestade blive ende ghehouden worde van ons ende van onsen nachomelingheu, so hebben wi desen brief bezeghelt met onsen groeten zeghel. Ghegheven in die Haghe int jaer ons Heren M CCC ende neghen ende twintich op sente Matheus avond apostel ende ewangeliste.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et dominum Willelmumv de Duvenvoirde, Mathiam et Enghebrechtw.

a
Liggēstein, lezing onzeker A.
b
Asp'en B.
c
Will. AB.
d
Asp'en AB.
e
Declingh. A; Declinghē B.
f
Asp'en AB.
g
Linghē, de letters in onduidelijk AB.
h
Eckoy B.
i
hier ontbr. mogelijk met die hofstede AB (vgl. nr. UT 125).
j
dairtop, de woorden gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
k
v verbeterd uit w d.m.v. radering van de eerste haal B.
l
gecorrigeerd B.
m
Asp'e AB.
n
ontbr. B.
o
verbeterd uitA.
p
Holl. AB.
q
Hasp'en AB.
r
Asp'en AB.
s
Will. AB.
t
Enghebr. AB (boven de n een overtollig afkortingsteken A).
u
nachom. A; nacomelinghe B.
v
Will. AB.
w
Enghebr. A; Enghelb'tum B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Otto, heer van Asperen