Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X029r_131_1 B UT_G_X023v_131_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 29r, nr. 129 (primaire registratie).
Opschrift:

Ysselstein.

B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 23v, nr. 130 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die heere van Yselsteyn.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 497 en 71 (de geïnsereerde oorkonde).

Vgl. nr. UT 22.

Wi Willema grave etc. maken kond etc. dat onse lieve ende ghetrouwe ridder hair Ghisebrechtb, here van Yselsteync, ende hair Arndd van Yselsteyn zijn zone enen brief van ons hebben, bezeghelt met onsen ouden groten zeghel, van den huse toite Yselsteyn ende van allen goide dat daer toe behort ende dat van ons roert, sprekende van woerde te woerde als hier na ghescrevenf staet.

Wi Willaemg grave van Heynnegouwenh etc. maken kond etc. dat wi om bede eens ersomen vaders ons liefs heren ende ons omsi, heren Guys, bi der ghenaden Goids bisscop toit Utrechtj, ende om bede endek versoec goider lude onser vriende, Ghisebrecht van Yselsteyn zulke gracie ghedaen hebben dat wi hem verlyet hebben ende ghegheven hebben ende gheven van ons te houden te liene thuys te Yselsteyn ende al dat goed dat hair Arnd van Aemstel, zijn vader, van onsen ouders graven van Hollandl wilen helt te liene, ende dat dien Ghisebrecht van zinen vader voirs. ane comen es, in zulker manieren dat wi Arnoude zinen sone met dien Ghisebrecht zinen vader vornoemt die ghesaemde hand van dien huse ende van denm goide vorscreven verlyet ende ghegheven hebben van ons ende van onsen nacomelinghen te houden n in der vorme die hier na volghet: dat waer dat sake dat die Arnoud sturve eir Ghisebrecht zijn vader vors., dat die kindere dieo hi liet ende ghewonnen hadde bi joncvrouwe p onser nichten, zinen wive, dat zi dat vorseyde huys ende goed van ons ende van onsen nacomelinghe zullen houden ten rechten liene. Ende om dat wi hem willen houden vast ende ghestadeq al dat hier vorscreven es, zoe hebben wi hem dese lettere ghegheven bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven toit Aken op den Dertienden dach int jaer ons Heren M° CCC° ende acht.

Ende want Jan van Egmonde bi ons te wive ghenomen heft joncvrouwe Guyotenr, heren Arnds dochter van Yselsteyn, onser nichten, zoe beloven wi hem: waer dat sake dat hair Arnd van Yselsteyn sturve sonder zone te hebbene van ver Marien onser nichten, zinen wive, dat wi joncvrouwe Guyotens ende hore kindere die zi hadde van Janne vant Egmonde houden souden in den huse toit Yselsteyn ende in allen goide datter toe behoirt ende dat van ons roert, in allen manierenu alsev onse opene brief houd voirscreven, behouden des dat men uten goide ver Marien, onser nichten, ander kindere die zi bi heren Arnd hadde daer uyt goiden soude bi ons ende bi anders den maghen, alse weseliken ware.

In oirkonde etc. Ghegheven tote w Woudrichemx sonnendaghesy vorz Pinxter int jaer ons Heren M° CCC° XXX°.

a
Will. AB.
b
Ghisebr., dit woord hierna steeds zo afgekort AB.
c
Yselst., dit woord hierna steeds zo afgekort AB.
d
Arnt B.
e
van B.
f
bescreven B.
g
Will. AB.
h
Heynn. A; Heyn. B.
i
oems B.
j
Utr. B.
k
onde, verbeterd uit ons A.
l
Holl. AB.
m
dien B.
n
hier te houden herhaald, doorgestreept B.
o
gecorrigeer A.
p
hier Maryen door andere hand boven de regel toegevoegd B.
q
stade B.
r
Gnyoten B.
s
Gnyoten B.
t
bi B.
u
ma nieren A.
v
also B.
w
hier tote herhaald A.
x
Woudrichē A; Woud'chē B.
y
so en de eerste e enigszins onduidelijk A; stumēid' (?) B.
z
or enigszins onduidelijk A; vro B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Egmond en zijn echtgenote jonkvrouw Guyote, dochter van heer Arnoud van IJsselstein