Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A UT_K_X031r_136_1 B UT_G_X024v_136_1

A: AGH 402 (klein register Utrecht), f. 31r, nr. 134 (primaire registratie).
B: AGH 401 (groot register Utrecht), f. 24v, nr. 134 (wrs. 1336 mrt. 14-ca.1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die biscop van Utrechta.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 493, ad 1330 januari 18 (naar B), en p. 508, ad 1331 januari 18 (naar A). – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 383-384, nr. 994.

Vgl. nrs. UT 138 en 142.

Wi Jan bi der ghenaden Gods biscop van Utrechtb maken cond ende kenlijc allen denc etc. dat wi omme die oirbair ons Ghestichts ende ons ghemeens lands d bi onsen Rade over een ghedraghen sien mit enen edelen ende hoghen prinche heren Willaeme, grave van Heynnegouwenf etc., also dat wi bi sinen rade ende goeddenken zetten sullen enen man die hem goeddenket ende wi mit hem over een draghen in onse marscalcambocht an deser side van der IJsel, mit al dien rechte dat dair toe behoirt, dat te bewaren ende te bedriven toit onser eren ende onser oirbair ende des Ghestichts van onsen weghen ende des graven voirs. dese twe jare naist comende durende, ende gheven den marscalc volle macht van alden mascalcambocht toe behoirt dair in te doen ende te laten, ende des sullen wi hem ghestaen. Ende wair dat sake datg die marscalc dien wi nu bi sgraven goddenken voirs. setten sullen storve binnen deser tijdh voirs., jof dat ons jof den grave die marscalc of een ander die in sine stede ware binnen deser tijd voirscreven niet oirbairlijc en dochte toit onser behoef noch ons Ghestichts, zo souden wi enen anderen setten in sine stede bi rade ende goddenken des graven voirs., dien wi mit hem over een droghen alse verre als wi binnen lands waren; mair wair wi buten lands also dat wi dair of mit den grave voirs. niet spreken en mochten noch onsen wille segghen, zo gheven wi den grave voirnoemd macht enen anderen te setten in sine stede die hem goddochte, ende die selvei gheven wi volle macht van al dat den marscalsambocht toe behoirt dair in te done ende te laten, des wi hem ghestaen sullen ghelike jof wine selve gheset hadden. Ende hier of sal die marscalc, so wie hi wesen sal, elcs jaers tenden jare goede rekeninghe doen voir ons ende voir den grave voirnoemd, jof voir den ghenen dien wijt bevelen sullen ende dient die grave bevelen sal des wi noch die grave dair bi niet wesen en mochten, in sulker manieren dat alle verboirnisse, boite, sconisse ende anders alle vervalle, so wairj of si verscinenk of comen sullen in den marscalcambocht binnen den tween jaren naist comende, die sullen wi ende die grave voirnoemd even ghelike delen, wi die ene helft ende hi die ander; ende denl cost die die marscalc hebben sal van desen voirs. ambocht te verwaren, die sal die marscalc uten ghemenen vervalem boren half ende half. Ware oic dat sake datter enich sonderlanghe cost quame op onse Ghestichte jof op onsen lande van orloghe, jof anderen saken die hem op comen mochten omme onse land mede te bedrivenn ende te verwaren, dien souden wi hem op rechten ende voldoen bi segghen heren Ghisebrechtso here van Yselsteyne, heren Arnoudsp van IJselsteynq sijns soens, heren Jans van Polanen, ridderen, ende Enghebrechtsr van Voerscotens, onst knapen, also als si segghen ende ordineren zouden dairof, sonder archlist; mair en gheen orloghe van onsen weghen noch van ons Ghestichts weghen te beghinenu noch ane te nemen, ten sie bi goeddenken ende bi rade van desen vieren. Ende dat sal wesen behoudelijc sulker brieve als wi heren Arnoudv van Iselsteynew, onsen lieven neve, ghegheven hebben van den scoutambocht van Amersvoirdex ende van Emeland, ende behoudelijc der brieve die wi den here van Boecstel ghegheven hebben van den halven gherechte van Rieneny.

In orkonde etc. Ghegheven toit Utrechtz op sente Pieters dach ad chathedram int jaer ons Heren M CCC eena' ende dortich.

a
Utr. B.
b
Utr. AB.
c
ende kenlijc allen den ontbr. B.
d
hier met, d.m.v. onderstreping gecancelleerd B.
e
Will. AB.
f
Heynn. A; Heyn. B.
g
verbeterd uit die B.
h
t gecorrigeerd A.
i
verbeterd uit ghenen A; sulven B.
j
wairt B.
k
verscenen B.
l
die B.
m
vervalle B.
n
be op rasuur B.
o
Ghisebr. AB.
p
Arn. A; Arns B.
q
Yselsteyne B.
r
Enghebr. AB.
s
Voirscoeten B.
t
boven de regel toegevoegd A; ontbr. B.
u
beghinnen B.
v
Arn. A; Arnd B.
w
Yselsteyne B.
x
Am'svoirde AB.
y
Rienē AB.
z
Utr. AB.
a'
de eerste e onduidelijk A; het woord ontbr. B.
Oorkonder: Jan III (van Diest), bisschop van Utrecht
Destinataris: graaf Willem III